Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-99/03.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-99
София, 03.06.2009

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия “ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

Постпило е заявление от политическа партия "ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС", подписано от представляващия партията Гергана Желязкова Славова, заведено под № 5 на 27 май 2009 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите на 5 юли 2009 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 24 август 2007 г. по ф.д. № 12351/2007 г. на СГС, ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии, удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.05.2009 г. от СГС, ФО, 1 състав, по ф.д. № 12351/2007г., заверено от партията копие от "Държавен вестник", бр. 75 от 2007 г., в който е обнародвано решението за регистрацията на партията, удостоверение, изх. № 48-00-133 от 21.05.2009 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети на партията, образец от подписа на представляващия партията, образец от печата на партията, банков документ от 26 май 2009 г. на МКБ "Юнионбанк" за внесен безлихвен изборен депозит в размер 50 000 лв., списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 23 698 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Налице са изискванията на чл. 49а, ал. 1 и 2, т. 1 и чл. 50, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 6 от ЗИНП, и на Решение № НС-11 от 7.05.2009 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия "ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 7 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия "ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" за участие в изборите за избиране на народни представители и я вписва в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите на 5 юли 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 24-часов срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

БТ/ЛТ

Всички решения