Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-205/02.07.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-205
София, 02.07.2009

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № 432 от 1 юли 2009 г. с искане да бъде регистриран един наблюдател от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изборите за 41-во Народно събрание, насрочени за 5 юли 2009 г.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 10 от ЗИНП във връзка с § 1, т. 5 от ДР на Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като наблюдател на изборите за 41-во Народно събрание, насрочени за 5 юли 2009 г., представител на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа г-жа Малгожата Сфалевска.

На наблюдателя да се издаде удостоверение.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

СПД/ЗТ

 

Всички решения