Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-97/02.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-97
София, 02.06.2009

ОТНОСНО: регистрация на Сдружение „КОРЕКТИВИ” за участие с наблюдатели в изборите за Четиридесет и първо Народно събрание на 5 юли 2009 г.

Постъпило е заявление вх.№ 103 от 2 юни 2009 г. от Радостина Ангелова Стефанова - председател на УС на Сдружение „КОРЕКТИВИ" - юридическо лице с нестопанска цел за регистрация с наблюдатели в изборите за Четиридесет и първо Народно събрание на 5 юли 2009 г.

Към заявлението са приложени нотариално заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на сдружението от 14.05.2009 г. по фирмено дело № 294/2008 г. на Софийски градски съд; заверено копие от решение №1 от 22.04.2008 г. на СГС по фирмено дело № 294/2008 г. за вписване на сдружението в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; заверено копие на устава на сдружението; кратко описание на опита на сдружението в наблюдение на избори и проект за наблюдение.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 83, ал. 1, чл. 84, ал.1, чл. 93, чл. 104, ал. 8 от Закона за избиране на народни представители, § 1, т. 5 от ДР на ЗИНП и Решение № НС-13 от 8 май 2009 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА И РЕГИСТРИРА Сдружение „КОРЕКТИВИ" за участие с наблюдатели в изборите за Четиридесет и първо Народно събрание на 5 юли 2009 г.

Не по-късно от 26 юни 2009 г. Сдружение „КОРЕКТИВИ" да представи списък с упълномощените от тях наблюдатели, който да съдържа трите имена и ЕГН.

Списъкът се представя на хартиен и технически носител.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

КН/ЛТ

Всички решения