Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-83/28.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-83
София, 28.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на коалиция от партии “СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

 

Постъпило е заявление коалиция от партии "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", представлявана заедно от Мартин Димитров Димитров и Иван Йорданов Костов, заведено под № 4 на 26.05.2009 г. в регистъра на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети за издигане на народни представители в изборите, насрочени за 5 юли 2009 г.

Към заявлението са приложени: решение от 25 май 2009 г. за създаване на предизборна коалиция за участие в изборите за народни представители, насрочени за 5 юли 2009 г., образци от подписите на представляващите коалицията, банков документ от 25 май 2009 г. за внесен безлихвен депозит в размер на 100 000 лв. по набирателна сметка в БНБ по чл. 49а, ал. 2, т. 2 от ЗИНП и документи за съставляващите я партии, както следва:

1. ПП "Съюз на демократичните сили" - заверено от съда копие от решението по ф.д. № 1661/1997 г. на Софийски градски съд за регистрация на партията "Съюз на демократичните сили", удостоверение от 21.05.2009 г. на Софийски градски съд за актуално състояние на партията "Съюз на демократичните сили", удостоверение изх. № 48-00-052 от 9.04.2009 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за последните три години за ПП "Съюз на демократичните сили", копие от ДВ, бр. 18 от 1997 г., образци от подписите на Мартин Димитров и Любов Панайотова, представили се за представляващи партията по чл. 599, ал. 2 от ГПК и образец от печата на партията, Устав на СДС, препис-извлечение от протокол от заседание на Националния съвет на ПП "СДС" от 28.04.2009 г. - решение за участие в коалиция за изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.; препис-извлечение от протокол от заседание на Националния съвет на ПП "СДС" от 4.05.2009 г. - решение за представителство на партията по чл. 599, ал. 2 от ГПК; решение № 6154 от 12.05.2009г. по адм. д. № 6272 на Върховния административен съд, Решение № 6720 от 22.05.2009 г. по адм. д. № 6877 на Върховния административен съд.

2. ПП "Демократи за силна България" - Заверено от съда копие от решението по ф.д. № 6019/2004 г. на Софийски градски съд за регистрация на партията "Демократи за силна България", удостоверение от 12.05.2009 г. на Софийски градски съд за актуално състояние на партията "Демократи за силна България", удостоверение изх.№ 48-00-107 от 29.04.2009 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за последните три години за ПП "Демократи за силна България", копие от ДВ, бр. 58 от 2004 г., образец от подписа на представляващият партията и образец от печата на партията, Устав на ДСБ, документ № 952-00-37 от 25.05.2009 г. от главния секретар на Народното събрание, документ № 552-06-1от 11.07.2005 г. от Народно събрание, с приложен списък и протокол за сформиране на ПГ на ДСБ, документ за състав на ПГ на ДСБ към 25.05.2009 г., извлечение от протокол № 09 от 10.03.2009 г. на НР и ПГ на ДСБ - за участие в коалиция за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г., извлечение от протокол № 15 от 27.04.2009 г. на НР и ПГ на ДСБ - за участие в коалиция за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

3. ПП "Обединени земеделци" - заверен препис от решение от 13.07.2007 г. на Софийски градски съд, ФО, II състав, по ф.д. № 10398 по описа за 2007 г. за вписване в регистъра за политическите партии на ПП "Обединени земеделци", удостоверение от 22.05.2009 г. от Софийски градски съд по ф.д. № 10398/2007 г. за актуално състояние на ПП "Обединени земеделци", удостоверение № 48-00-062 от 16.04.2009 г. от Сметната палата за внесен финансов отчет на ПП "Обединени земеделци" за 2007 и 2008 г., заверено копие от ДВ, бр. 100 от 2007 г., Устав на ПП "Обединени земеделци", протокол от заседание от 28.04.2009 г. на Националното ръководство на ПП "Обединени земеделци" за участие в предизборна коалиция "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" за изборите за 41-во Народно събрание, пълномощно № 2858 от 25.05.2009 г. от нотариус № 187 Дарин Трифонов с район РС - София, образци от подписите на представляващите ПП "Обединени земеделци" и от печата на партията

4. ПП "Българска социалдемократическа партия" - заверено от съда копие от решението по ф.д. № 572 от 1990 г. на Софийски градски съд за регистрация ПП "Българската социалдемократическа партия", удостоверение от 8.05.2009 г. на Софийски градски съд за актуално състояние на ПП "Българската социалдемократическа партия", Копие от ДВ, бр. 100 от 2008 г., образец от подписа на представляващият партията, образец от печата на партията, заверено копие от Софийски градски съд от регистъра от 1945 г. за вписване на Работническата социалдемократическа партии в България (обединена), удостоверение № 48-00-053 от 9.04.2009 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за последните три години от ПП "Българска социалдемократическа партия", Устав на Българската социалдемократическа партия, решение от 29.11.2008 г. на Националния Комитет (НК) Българска социалдемократическа партия за участие в изборите за 41-во Народно събрание - в коалиция, решение на Изпълнителното Бюро (ИБ) на Българската социалдемократическа партия от 29.03.2009 г. за включване на БСДП в предизборна коалиция за участие в изборите за 41-во Народно събрание.

5. ПП "Радикалдемократическата партия в България" - заверено от съда копие от решението по ф.д. № 981 от 1990 г. на Софийски градски съд за регистрация на ПП "Радикалдемократическа партия в България", удостоверение от 21.05.2009 г. на Софийски градски съд за актуално състояние на ПП "Радикалдемократическа партия в България", удостоверение изх.№ 48-00-108/29.04.2009г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за последните три години за ПП "Радикалдемократическа партия в България", копие от ДВ, бр. 39 от 2009 г., образец от подписа на представляващият партията, образец от печата на партията, Устав на ПП "Радикалдемократическа партия в България", протокол от заседание на Национален партиен съвет на ПП "Радикалдемократическа партия в България" от 25.04.2009 г., ведно с присъствен лист - за участие в коалиция за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

Налице е и заявление от представляващите коалицията съгласно решение за създаване на "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" от 25.05.2009 г. Налице са решения за участие в "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" на политическите органи на участващите в коалицията партии, овластени да взимат решения съгласно приложените заверени копия от уставите на партиите - съответно решение на Национален съвет (НС) на СДС за СДС; решение на Националното ръководство и ПГ на ДСБ за ДСБ, Протокол на националното ръководство на Обединените земеделци, решение на Националния комитет на БСДП и Изпълнителното бюро на БСДП за БСДП и Протокол на Националния партиен съвет на РДПБ за РДПБ.

Към заявлението е приложен и списък, съдържащ 25 116 подписа на избиратели, подкрепящи регистрацията на "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ".

При проведеното гласуване в ЦИК не бе постигнато мнозинство от две трети от присъстващите на заседанието членове на Централната избирателна комисия за избиране на народни представители.

Предвид изложеното и на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители и Решение № НС-1 от 30 април 2009 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

НЕ РЕГИСТРИРА коалиция от партии "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", образувана от ПП "Съюз на демократичните сили", ПП "Демократи за силна България", ПП "Обединени земеделци", ПП "Българска социалдемократическа партия" и ПП "Радикалдемократическа партия в България" за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г. поради непостигането на мнозинство от две трети от присъстващите на заседанието членове на ЦИК.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок от 24 часа от съобщаването му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

ЕМ/ЗТ

 

Всички решения