Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-81/27.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-81
София, 27.05.2009

ОТНОСНО: регистрация на Асоциация “Прозрачност без граници” за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

 

Постъпило е заявление вх. № 78 от 27 май 2009 г. от председателя на управителния съвет на Асоциация "Прозрачност без граници" Огнян Димитров Минчев за регистрация с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Към заявлението са приложени удостоверение за актуално правно състояние на асоциацията от 20 май 2009 г. по ф.д. № 8669/1998 г. на Софийския градски съд; копие от решението за първоначална регистрация от 6.10.1998 г. по ф.д. № 8669/1998 г. на СГС, ФО, 8 състав, копие от устава на асоциацията; кратко описание на опита на асоциацията в наблюдение на избори и проект за наблюдение.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 10,н чл. 83, ал. 1, чл. 84, ал. 1, чл. 93, чл. 104, ал. 8 и § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗИНП и Решение № НС-13 от 8 май 2009 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА И РЕГИСТРИРА Асоциация "Прозрачност без граници" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Не по-късно от 26 юни 2009 г. Асоциация "Прозрачност без граници" да представи списък с упълномощените от тях наблюдатели, който да съдържа трите имена и ЕГН.

Списъкът се представя на хартиен и технически носител.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

МР/ЛТ

 

Всички решения