Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-67/20.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-67
София, 20.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия “Движение за права и свободи” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

 

Постъпило е заявление от политическа партия "Движение за права и свободи", подписано от представляващия партията Ахмед Демир Доган - председател на партията, заведено под № 2 на 18.05.2009 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите на 5 юли 2009 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 26 април 1990 г. по ф.д. № 2574/1990 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии, удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 11 май 2009 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 2574/1990 г., заверено от партията копие от стр. 7 на "Държавен вестник", бр. 35 от 1990 г. в който е обнародвано решението за регистрацията на партията, удостоверение, изх. № 48-00-050 от 9 април 2009 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за 2006, 2007 и 2008 г., образец от подписа на представляващия партията, образец от печата на партията, банков документ от 14 май 2009 г. на Търговска банка "Демирбанк" АД, клон София, за внесен безлихвен изборен депозит в размер 50 000 лв., списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 20 520 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Налице са изискванията на чл. 49а, ал. 1 и 2, т. 1 и чл. 50, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 6 от ЗИНП, и на Решение № НС-11 от 7 май 2009 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия "Движение за права и свободи" за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 7 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия "Движение за права и свободи" за участие в изборите за избиране на народни представители и я вписва в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите на 5 юли 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 24-часов срок от съобщаването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

БТ/ЗТ

 

Всички решения