Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-65/19.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-65
София, 19.05.2009

ОТНОСНО: гласуване с подвижна избирателна кутия

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 2, чл. 78б, чл. 83, ал. 2 и 3, чл. 87, ал. 2, чл. 88, ал. 2, чл. 98, ал. 4 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. В подвижна избирателна кутия могат да гласуват само избирателите, отговарящи на следните условия:

- да имат трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение;

- да са заявили желанието си да гласуват по този ред чрез саморъчно подписано писмено заявление (Приложение № 9 от изборните книжа), адресирано до органа по чл. 26, ал. 1 от ЗИНП (общинската администрация).

2. Ред за подаване на заявлението - Приложение № 9 от изборните книжа:

- в заявлението се вписват: имената на избирателя по лична карта или личен зелен паспорт за гражданите, родени до 31 декември 1931 г. (§ 9а от ПЗР на ЗБДС), ЕГН, постоянен адрес или настоящ адрес, когато е направено искане по чл. 36а, ал. 1 от ЗИНП;

- заявлението може да бъде подадено от приносител и чрез писмо, факс или в електронна форма;

- заявлението се подава не по-късно от 20 юни 2009 г. (14 дни преди изборния ден);

- искането се прави по постоянния адрес на избирателя или по настоящия му адрес, когато е направено искане по чл. 36а, ал. 1 от ЗИНП за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 8 от изборните книжа);

- към заявлението се прилага копие от документ от ТЕЛК (НЕЛК), който установява наличието на "трайно увреждане" - че избирателят в резултат на анатомично или физиологично увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност 50 и над 50 на сто (§ 1, т. 2 от ДР на Закона за интеграция на хората с увреждания).

3. Подвижна избирателна кутия се използва, когато най-малко 10 избиратели от една и съща избирателна секция са подали заявление (Приложение № 9 от изборните книжа).

4. Искането за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 78б, ал. 2 от ЗИНП) може да е направено отделно или заедно с искането за гласуване по настоящ адрес (чл. 36а, ал. 1 от ЗИНП).

5. Когато най-малко 10 избиратели от една и съща избирателна секция с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение са подали заявление (Приложение № 9 от изборните книжа) за гласуване с подвижна избирателна кутия, органът по чл. 26, ал. 1 от ЗИНП ги заличава от общия избирателен списък и ги вписва в отделен избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия. Този списък е неразделна част от списъка на избирателната секция.

6. В срок до 25 юни 2009 г. общинската администрация (органа по чл. 26, ал. 1 от ЗИНП) обявява списъците с имената на лицата, които ще гласуват с подвижна избирателна кутия, по секции на местата за обявяване на избирателните списъци.

7. Секционната избирателна комисия в секция, за която има съставен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия, определя двама от членовете си, посочени от различни партии и коалиции, които ще я обслужват.

В изборния ден след 8,00 ч. председателят на СИК им предава:

- списъка с избирателите, които ще гласуват по този начин;

- празна запечатана с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на СИК,избирателна кутия;

- бюлетини за гласуване за кандидатските листи и листи за мажоритарни кандидати (броят на бюлетините е равен на броя на избирателите, вписани в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, увеличен с 10 %);

- печат, който е различен от печата на СИК и е с друг уникален номер.

Печатът за гласуване с подвижна избирателна кутия се маркира, за което се съставя протокол (Приложение № 49 от изборните книжа), който съдържа най-малко три отпечатъка от маркирания печат и се подписва от всички присъстващи членове на СИК.

8. Членовете на СИК, обслужващи подвижната избирателна кутия, посещават избирателите от списъка по домовете им до изчерпване на списъка. На същите се осигурява транспорт и охрана.

9. При гласуване с подвижна избирателна кутия в помещението с избирателя, докато той гласува, не може да присъстват други лица (в това число членовете на СИК, обслужващи подвижната избирателна кутия. Ако избирателят не може да извърши сам необходимите действия, в помещението може да присъства придружител, посочен от избирателя. Името, ЕГН на придружителя и причината за гласуване с придружител се вписва в графа "Забележки" на избирателния списък.

10. Гласуването се извършва по същия ред като гласуването в избирателната секция.

11. Когато списъкът с избиратели, гласуващи с подвижна избирателна кутия, се изчерпи, отворът на избирателната кутия се залепва с лента, подписана от членовете на СИК, обслужващи подвижната избирателна кутия. Членовете на СИК се връщат в избирателната секция и оставят кутията на видно място върху масата за гласуване, така че да не пречи на гласуването. Кутията не се отваря до приключване на изборния ден.

12. При установяване на изборните резултати подвижната избирателна кутия се отваря след изчерпване на бюлетините от избирателната/те кутия/ии, с която/ито е гласувано в избирателната секция.

13. Броят на избирателите, включени в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, се прибавя към броя на избирателите в основния избирателен списък и полученото число се нанася в т. 2 на протокола на СИК (Приложение № 51 от изборните книжа).

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

РС/ЛТ

 

Всички решения