Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-63/19.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-63
София, 19.05.2009

ОТНОСНО: изменение на Методиката за определяне на резултатите, приета с Решение № НС-9 от 6 май 2009 г. (ДВ, бр. 34 от 8 май 2009 г.)

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 11 от Закона за избиране на народни представители и Решение № 1 на Конституционния съд от 12 май 2009 г. по конст. дело № 5/2009 (ДВ, бр. 36 от 15 май 2009г.) Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя чл. 15 от Методиката за определяне на резултатите от гласуването в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г., както следва:

"Чл. 15. Изчислява се изборен праг (бариера) за партиите и коалициите - четири на сто от сумата по чл. 14."

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

АП/ЗТ

 

Всички решения