Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-34/14.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-34
София, 14.05.2009

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19 и 20 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-12 от 8 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Разград № 18 в състав от 25 членове, считано от 21 май 2009 г., както следва:

 

1.

Председател:

Стоян Димитров Ненчев

2.

Зам.-председател:

Мариела Господинова Райкова

3.

Секретар:

Нергин Хюсеинов Хамдиев

4.

Членове:

Веселин Тодоров Данаилов

5.

 

Филип Ненов Стоянов

6.

 

Анелия Маринова Йорданова

7.

 

Катинка Петкова Матеева

8.

 

Антон Руменов Монев

9.

 

Николай Пенчев Илиев

10.

 

Росен Бонев Рашков

11.

 

Събина Недкова Атанасова

12.

 

Здравка Димитрова Стоянова

13.

 

Николай Георгиев Кочанов

14.

 

Йордан Крумов Стоилов

15.

 

Елин Асенов Харизанов

16.

 

Нюсрет Исмет Мустафа-Салим

17.

 

Айдън Хюсеин Арабаджи

18.

 

Фатме Селим Али

19.

 

Росен Христов Лицов

20.

 

Пламен Георгиев Христозов

21.

 

Петър Иванов Таракчиев

22.

 

Стоянка Иванова Курдова

23.

 

Русанка Димитрова Неделчева

24.

 

Мануел Василев Чутурков

25.

 

Мария Николаева Павлова

 

 

Резерви:

 

1.

 

Димитър Павлов Димитров

2.

 

Руска Стоянова Цонева

3.

 

Гинка Илиева Цветкова

4.

 

Веско Илиев Иванов

5.

 

Цеци Добрева Бенонова

6.

 

Павлинка Игнатова Петкова

7.

 

Янка Йорданова Пейчева

8.

 

Светослав Христов Неделчев

9.

 

Недялко Николов Неделчев

10.

 

Янка Илиева Атанасова

11.

 

Нора Минкова Минкова

12.

 

Сали Ибрямов Сюлейманов

13.

 

Илхан Ерсинов Исмаилов

14.

 

Венета Миткова Ханчева

15.

 

Рада Тодорова Нейчева

16.

 

Галина Милкова Георгиева-

Маринова

17.

 

Лилия Лефтерова Аристидова

18.

 

Цветан Йосифов Иванов

19.

 

Павлин Тодоров Петров

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

ИД/ЛТ

 

Всички решения