Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-31/13.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-31
София, 13.05.2009

ОТНОСНО: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива, както и в местата, в които са задържани лица без влязла в сила присъда

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 28, ал. 2 и 3, чл. 33 и чл. 34, чл. 41, ал. 5, 6 и 7 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. В лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива, както и в местата в които се намират задържани лица без влязла в сила присъда, съответният ръководител образува избирателна секция при наличието на не по-малко от 20 избиратели.

2. Ръководителите на заведенията и домовете незабавно уведомяват писмено за образуването на секция кмета на общината, на чиято територия се намира заведението или домът.

3. Кметът на общината прави предложение пред съответната районна избирателна комисия за утвърждаване на номерата на образуваните секции. След провеждане на консултации по реда на чл. 18, ал. 1 от ЗИНП кметът предлага на районната избирателна комисия и състави на секционните избирателни комисии.

4. Районната избирателна комисия определя номерата на секциите и назначава състави на секционните избирателни комисии съобразно чл. 18, ал. 1 и чл. 20 от ЗИНП.

Когато районната избирателна комисия не назначи секционните избирателни комисии в срока по чл. 18, ал. 1 от ЗИНП, тя изпраща незабавно цялата документация в ЦИК, която назначава секционните избирателни комисии.

5. Избирателните списъци за гласуване в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива, се съставят от ръководителя на заведението или дома.

Не по-късно от 17,00 ч. на 3 юли 2009 г. ръководителите на заведенията и домовете чрез кмета на общината по местонахождение на заведението или дома уведомяват органите по чл. 26, ал. 1 от ЗИНП за включените в списъка избиратели с оглед на заличаването им от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на тези списъци на секционните избирателни комисии. Уведомяването се извършва чрез изпращане на копие от изготвения избирателен списък.

6. Избирателните списъци за гласуване в местата за задържане под стража и местата за наказание лишаване от свобода се съставят от съответния ръководител, като самоличността на задържаните, спрямо които няма влязла в сила присъда, се установява от личните им дела.

Не по-късно от 17,00 часа на 19 юни 2009 г. ръководителите на местата за задържане под стража и местата за наказание лишаване от свобода предоставят списък с избиратели, които нямат влязла в сила присъда, с оглед автоматизираното им заличаване в избирателните списъци.

Копия от настоящото решение да се изпрати и на кметовете на общини, а чрез тях и на съответните ръководители на лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива, както и на ръководителите на местата за задържане под стража, които се намират на територията на съответната община.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

ЕМ/ЗТ

 

Всички решения