Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-30/12.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-30
София, 12.05.2009

ОТНОСНО: условията, реда и контрола за провеждане на предизборната кампания чрез средствата и формите на печатната и устната пропаганда и агитация

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21 ал. 5, чл. 54 - 59 и чл. 79, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. Предизборната кампания започва на 14 юни 2009 г. и приключва в 24,00 часа на 4 юли 2009 г.

Не се допуска предизборна агитация от 00,00 часа на 5 юли 2009 г. до обявяване края на изборния ден.

2. Предизборната кампания се води на официалния език.

3. Гражданите, партиите и коалициите, инициативните комитети, кандидатите за народни представители и техните застъпници могат да провеждат предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания и чрез средствата за масово осведомяване.

4. Държавните и общинските служители, военнослужещите от Въоръжените сили, служителите на Министерство на вътрешните работи, съдиите, прокурорите и следователите, лицата на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации и членовете на ЦИК, РИК и СИК, не могат да провеждат предизборна агитация и да разпространяват агитационни материали на работните си места и при изпълнение на служебните си задължения.

5. Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на МВР.

Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ).

6. Независимите кандидати, партиите и коалициите, допуснати до участие в изборите, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.

7. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите и коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват агитационни материали - плакати, обръщения, реклами, афиши и други агитационни материали.

8. Всеки агитационен материал съдържа информация, както следва:

- от чие име се издава;

- текст, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като този текст заема не по-малко от 20 на сто от агитационния материал.

9. Агитационните материали се поставят само на определените от кмета на общината, на района или кметството, или от кметския наместник за целта места.

На сгради, огради и витрини агитационните материали се поставят след предварително разрешение на собственика или управителя на имота.

10. Забранява се:

а) използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, застрашават частната, общинската и държавната собственост или безопасността на движението по пътищата;

б) използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;

в) материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;

г) унижощаването и заличаването на агитационни материали, поставени по установения ред, до края на изборния ден;

д) поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и независими кандидати в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 100 м от входа на сградата, в която е изборното помещение в периода от 00.00 ч. на 5 юли до обявяване края на изборния ден.

11. По решение на районната избирателна комисия, кметът на общината, района или кметството, или кметският наместник, премахва или изземва агитационните материали, поставени в нарушение на ЗИНП, като при необходимост се оказва съдействие от органите на МВР. Премахването на такива материали в изборния ден може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

12. Партиите, коалициите и инициативните комитети до три дни след изборния ден премахват поставените от тях материали.

13. Резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не могат да се огласяват от 00,00 часа на 5 юли 2009 г. до обявяване края на изборния ден от ЦИК.

14. Печатните издания предоставят едни и същи условия и цени за платени публикации на всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети. Печатните издания обявяват тарифи за услуги най-късно до 3 юни 2009 г.

Всяка публикация се извършва при условията на предварително заплащане преди публикуването й в съответното печатно издание.

15. Главният редактор на ежедневник или периодично издание, публикувал материал, накърняващ правата и доброто име на кандидат за народен представител, е длъжен в първия брой след получаването на отговор да го публикува на същото място и със същия шрифт и без коментар. Отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

АА/МБ

 

Всички решения