Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-28/12.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-28
София, 12.05.2009

ОТНОСНО: предизборната кампания по радио- и телевизионните оператори

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 116 - 119 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия (ЦИК)

 

Р Е Ш И:

 

1. Предизборните предавания по програмите на радио- и телевизионните оператори започват на 14 юни 2009 г. и приключват в 24 часа на 4 юли 2009 г.

2. Предизборната кампания се води на официалния език.

 

Българска национална телевизия и Българско национално радио

3. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват предизборната кампания под формата на клипове, хроники и диспути.

4. Програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио не могат да се използват за целите на предизборната кампания извън времето, определено за горепосочените форми.

5. Редът за представяне на партиите и коалициите в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР се определя от ЦИК чрез жребий за всяка една поотделно, който се провежда в присъствието на представители на БНТ, БНР и на регистрирани партии и коалиции най-късно на 12 юни 2009 г.

6. Генералните директори на БНТ и БНР съвместно с упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети., определят в споразумение екипите, формите и темите на диспутите и други форми за отразяване на предизборната кампания в програмното време. най-късно до 10 юни 2009 г

7. Ръководствата на БНТ и БНР са длъжни да спазват принципите на равенство и обективност при отразяване на проявите на партиите, коалициите и кандидатите за народни представители в информационните си емисии.

В споразумението между ръководствата и представителите на политическите партии и коалиции може да бъде предвидено предизборните прояви да се отразяват само в хрониките и клиповете.

8. В предизборните предавания по БНТ и БНР се забранява използването на елементи от търговска реклама, както и участието на кандидати и представители на партии и коалиции в излъчваните търговски реклами. Недопустимо е в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на един или друг участник в изборите.

 

Клипове

9. Предизборната кампания по БНТ и БНР започва с встъпителни клипове и завършва със заключителни клипове на партиите и коалициите или на техни кандидати.

Времето на излъчването им се определя по споразумение между ръководствата на БНТ и БНР и упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирали кандидати за народни представители.

Встъпителните и заключителни клипове са с продължителност до 1 (една) минута за всяка партия или коалиция и се излъчват след предварителното им заплащане по тарифата, определена от Министерския съвет на Република България (чл. 68 от ЗИНП) (рекламни политически клипове).

10. Във времето на предизборната кампания могат да бъдат излъчвани и други клипове на политическите партии и коалиции с цел тяхната популяризация и агитация към гласуване в тяхна полза.

Продължителността на клиповете, времето и броят на тяхното излъчване се определят по споразумение между ръководствата на БНТ и БНР и упълномощени представители на партиите и коалициите.

При излъчването на клиповете се спазва принципът на равнопоставеност между регистрираните за участие в изборите партии и коалиции.

Продължителността на излъчване на клипа на отделна партия или коалиция предварително се заплаща по тарифата, определена от Министерския съвет на Република България (чл. 68 от ЗИНП).

11. Клиповете по т. 8 и 9 се предоставят от упълномощени представители на регистрираните за участие партии и коалиции или се изработват от екипи на БНТ и БНР при едни и същи условия и цени, определени от техните ръководства.

 

Хроники

12. Хрониките се излъчват ежедневно и отразяват предизборните прояви на партиите и на коалициите или на техните кандидати на територията на страната.

13. Времетраенето на излъчването на хрониката за всяка отделна партия или коалиция е до една минута.

14. Хрониките се обособяват в два блока - на парламентарно представените партии и коалиции и на извънпарламентарно представените партии и коалиции.

15. Времето за излъчване на блоковете с хроники се определя по споразумение между ръководствата на БНТ и БНР и на упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирали кандидати.

16. Продължителността на излъчване на хрониката на отделна партия или коалиция предварително се заплаща по тарифата, определена от Министерския съвет на Република България (чл. 68 от ЗИНП).

 

Диспути

17. Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на представителите на партиите и коалициите, регистрирали кандидати за народни представители или на самите кандидати, телевизионно и радиовреме за провеждане на диспути по предварително съгласувани теми.

18. В периода от 14 юни до 4 юли 2009 г. се провеждат не по-малко от три диспута с общо времетраене не по-малко от 180 минути.

19. По споразумение между представителите на БНТ, БНР и на партиите и коалициите, регистрирали кандидати за народни представители, се извършва разпределение на времето в един диспут, като най-малко половината от времето се предоставя на парламентарно представените партии и коалиции, както и на партии и коалиции, които имат членове на Европейския парламент, регистрирали кандидати, а останалата част от времето - на извънпарламентарните партии и коалиции и на определени от тях кандидати. Времето на участниците се разпределя поравно.

20. Диспутите могат да се проведат и с едновременното участие на кандидати за народни представители на всички партии и коалиции. В един диспут участва само по един представител на партиите и коалиците или техен кандидат за народен представител.

21.Редът за встъпителните и заключителните изявления на представителите на партии и коалиции и на кандидатите за народни представители в диспутите се определя от изтегления от ЦИК жребий.

21. Участието в диспута предварително се заплаща по тарифата, определена от Министерския съвет на Република България (чл. 68 от ЗИНП).

Регионалните обществени радио- и телевизионни центрове

22. Регионалните обществени радио- и телевизионни центрове се използват от инициативните комитети и независимите кандидати и от партиите и коалициите в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за БНТ и БНР за клиповете и хрониките.

23. Регионалните обществени радио- и телевизионни центрове предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно време за диспути между представителите на партиите,коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за народни представители в региона.

24. Редът за участие в диспутите се определя чрез жребий от РИК по седалището на съответния радио- и телевизионен център не по-късно от 12 юни 2009 г.

При непроведен жребий в РИК се използва поредността за участие в диспутите на партиите и коалициите от жребия за БНТ и БНР, изтеглен в ЦИК. В този случай участващите в диспута независими кандидати за народни представители ползват поредността си на регистрация пред РИК след участващите партии и коалиции.

Екипите, формите и условията за реализиране на предаванията, както и темите на диспутите се определят съвместно от ръководителите на радио- и телевизионните центрове и представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.

25. Предизборните предавания на регионални центрове се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по тарифа, определена от Министерския съвет. Заплащането се извършва преди излъчване на съответното предаване.

 

Търговски радио- и телевизионни оператори

26. Други радио- и телевизионни оператори, включително и кабелни телевизии, могат да предоставят време за отразяване на предизборната кампания при едни и същи условия и цени за независими кандидати, партии и коалиции.

27. Формите на предизборни предавания се договарят между съответния радио- и телевизионен оператор и партиите, коалициите и инициативните комитети.

28. Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания се обявяват писмено от собствениците на радио- и телевизионните оператори или техни представители не по късно 3 юни 2009г.

В срок до 6 юни 2009г. условията се предоставят на ЦИК от радио- и телевизионни оператори с национален обхват и на съответната РИК - от радио- и телевизионни оператори с регионален и местен обхват.

 

Привилегии и забрани

29. Във всички аудио- и видеоагитационни материали трябва да се съдържа недвусмислено и разбираемо гласово послание, че купуването и продаването на гласове е престъпление (чл. 58, ал. 2 от ЗИНП).

30. Не могат да се излъчват под каквато и да е форма, включително и скрита такава (напр. чрез класация на песни, използване на разнообразни форми за внушение към определени парти и коалиции и др.), резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите и на резултати от exit poll - от 00,00. ч. на 5 юли до обявяване на изборния ден за приключен от ЦИК.

31. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат, той има право на отговор. Искането може да се отправи до съответния радио- и телевизионен оператор в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Искането се прави писмено, като се посочват оспорваните твърдения, датата и часът на предаването. Радио- или телевизионният оператор задължително включва отговора в следващото издание на същото предаване или в равностойно време до 24 часа след получаване на отговора, като не се допуска изменение, съкращаване на текста или коментар. Времетраенето на отговора не може да надвишава времетраенето на оспорваната част от предаването. Правото на отговор е безплатно.

32. Когато е нарушен редът за провеждане на предизборната кампания от радио- и телевизионните оператори, могат да се подават жалби в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване.

33. Жалбите се подават до ЦИК, когато операторът има лицензия или регистрация с национален обхват, или до РИК по седалището на оператора, когато той има лицензия или регистрация с регионален или местен обхват.

34. Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на надлежната комисия като уведомява жалбоподателя.

35. Надлежната комисия разглежда жалбата в срок от 24 часа и постановява решение, което е окончателно.

36. Актове за констатиране на нарушенията се съставят от председателите на Централната избирателна комисия и на районните избирателни комисии по решение на съответната комисия в тридневен срок от получаване на сигнала или жалбата за нарушението.

37. Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания и Закона за Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

 

Мустафа Карадайъ

АА/ЗТ

 

Всички решения