Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-26/12.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-26
София, 12.05.2009

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите и коалициите в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите на 5 юли 2009 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1, чл. 62, ал. 1 и чл. 66, ал. 1 и ал. 3, изр. първо от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия (ЦИК)

 

Р Е Ш И:

 

Регламентира следната процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представяне на регистрираните за участие в изборите на 5 юли 2009 г. на партии и коалиции в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР:

1. Формите на предизборна кампания по БНТ и БНР са клипове, диспути, хроники и други форми, договорени между генералните директори на БНТ и на БНР и упълномощени представители на регистрираните за участие партии и коалиции.

2. За всяка една от четирите форми на предизборна кампания по БНТ и БНР се провежда отделен жребий.

Процедура:

3. Жребият се води от председателя на ЦИК.

4. В една кутия се поставят 24 еднакви пликове, всеки от които съдържа името на един от членовете на ЦИК, без плик с името на председателя й. Кутията се обозначава с надпис "ЦИК".

5. В друга кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа наименованието на партия и коалиция, регистрирани в ЦИК, както е заявено. Кутията се обозначава с надпис: "Партии и коалиции".

6. Председателят на ЦИК изтегля един плик от първата кутия и обявява името на член на ЦИК, който ще пристъпи към теглене на плик от втората кутия. След обявяване на името, пликът не се връща в първата кутия.

7. Определеният чрез жребия член на ЦИК изтегля от втората кутия с надпис "Партии и коалиции" плик, съдържащ наименованието на регистрирана партия и коалиция, като повтаря действията си до изчерпване на пликовете. Поредността на изтеглените пликове определя и последователността на изявата на партията и коалицията в съответната предизборна форма.

8. Процедурата се повтаря за всяка една от отделните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР.

9. За резултатите от проведения жребий ЦИК взема решение.

10. Регионалните радио- и телевизионни центрове се използват от инициативните комитети и независимите кандидати и от партиите и коалициите в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за Българска национална телевизия и Българско национално радио.

11. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват регистрираните кандидати за народни представители, представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите на 5 юли 2009 г., представители на БНТ и БНР и на средствата за масово осведомяване.

Тегленето на жребия ще се извърши не по-късно от 12 юни 2009 г. (22 дни преди изборния ден) в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, откъм Ларгото, фоайето на зала "Света София". Датата и часът ще бъдат определени с решение на ЦИК, което се оповестява по реда на ЗИНП.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

БТ/ЗТ

 

Всички решения