Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-25/12.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-25
София, 12.05.2009

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на номерата на бюлетините на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите на 5 юли 2009 г.

 

Поредността на изписване на наименованията на партиите и коалициите в бюлетините с кандидатски листи и в бюлетините с мажоритарни кандидати се определя чрез жребий от ЦИК. Партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители получават същия номер на бюлетините си, който са имали за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г., ако са регистрирани по еднакъв начин пред ЦИК.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1, чл. 74, ал. 9 и § 84 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия (ЦИК)


Р Е Ш И:

Регламентира следната процедура за провеждане на жребий за определяне на номерата на партиите и коалициите в бюлетините за гласуване за кандидатски листи и за мажоритарни кандидати в изборите на 5 юли 2009 г.

1. В една кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на един от членовете на ЦИК, без плик с името на
председателя й. Кутията се обозначава с надпис "ЦИК".

2. Във втора кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа наименованието на партия и коалиция, регистрирани в ЦИК, както е заявено, че се изписва върху бюлетината. В кутията не се поставят пликове с наименованията на партии и коалиции, идентични с регистрираните от ЦИКЕП за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г., които получават същия номер в бюлетините си с който са участвали и в изборите на 7 юни 2009 г., ако са регистрирани по еднакъв начин в ЦИК. Кутията се обозначава с надпис: "Партии и коалиции".

3. В трета кутия се поставят еднакви пликове, съдържащи по един пореден номер, без номерата на партиите и коалициите по т. 2, изречение второ. Кутията се обозначава с надпис: "Номера".

4. Председателят на ЦИК изтегля последователно два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ЦИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората кутия и към теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на ЦИК двата плика се връщат в първата кутия.

Ако бъде изтеглен плик с името на отсъстващ член на ЦИК, пликът с неговото име не се връща в първата кутия и се изтегля нов плик от същата кутия.

5. Първият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от втората кутия плик, съдържащ наименованието на партия или коалиция.

6. Вторият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от третата кутия плик, съдържащ поредния номер на бюлетината за партията или коалицията, определени по т. 5.

7. Процедурата по т. 4 - 6 се повтаря до изчерпване на регистрираните в ЦИК партии и коалиции за участие в изборите на 5 юли 2009 г.

8. За резултатите от проведения жребий ЦИК взема решение.

9. Така определените поредни номера на бюлетините за съответните партии и коалиции са еднакви за цялата страна и се отпечатват върху бюлетините с кандидатските листи за страната и за чужбина и върху бюлетините с мажоритарните кандидати, както и на протоколите на СИК и РИК.

10. За съответния едномандатен избирателен район номерата на издигнатите от инициативните комитети независими кандидати заемат в бюлетините за мажоритарни кандидати позиции след определените чрез жребия на ЦИК за партии и коалиции, съобразно поредността по датата и часа на регистрация на инициативния комитет от съответната РИК.

11. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват регистрираните кандидати, представители на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите на 5 юли 2009 г., представители на средствата за масово осведомяване.

Тегленето на жребия ще се извърши не по-късно от 11 юни 2009 г. (23 дни преди изборния ден) в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър I" номер 1, откъм Ларгото, фоайето на зала "Света София". Датата и часът ще бъдат определени с решение на ЦИКЕП, което се оповестява по реда на ЗИЧЕПРБ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

 

Мустафа Карадайъ

БТ/ЗТ

 

Всички решения