Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-23/11.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-23
София, 11.05.2009

ОТНОСНО: проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 21 и 22, чл. 24, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 46, ал. 6, и чл. 50, ал. 6 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) Централната избирателна комисия (ЦИК)

 

Р Е Ш И:

1. Централната избирателна комисия (ЦИК) извършва проверка на списъците с подписите на избиратели, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции, а РИК - на независими кандидати.

2. Централната избирателна комисия възлага на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД "ГРАО") при Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверката на данните по т. 1.

Проверката на списъците на партиите и коалициите се извършва по реда на вписването им в регистъра на ЦИК, а на независимите кандидати по реда на вписването им в регистъра на РИК.

Разплащането за проверката на данните на избирателите се извършва съгласно предвидените финансови средства за МРРБ по План-сметката на Министерския съвет за разходите за провеждане на изборите.

3. Проверките по т. 2 при наличието на подпис обхващат записите от имената и ЕГН в списъците на партии и коалиции (приложения № 14 и № 16 от изборните книжа), а в подписката на независими кандидати и постоянен адрес (Приложение № 21 от изборните книжа).

След като в хода на проверката се установят:

- 10 000 коректни записа на избиратели за независим кандидат;

- 15 000 коректни записа на избиратели за партия;

- 20 000 коректни записа на избиратели за коалиция,

ГД "ГРАО" прекратява проверката и уведомява ЦИК или съответната РИК за резултата.

4. Проверката на всеки списък по т. 2 се извършва по следния ред:

а) секретарят на ЦИК, съответно секретарят на РИК, или друг изрично упълномощен член на комисия предава по опис приетия списък на избиратели по чл. 46, ал. 1, съответно чл. 50, ал. 3, т. 6 или чл. 50, ал. 4, т. 5 от ЗИНП, на упълномощен за целта служител на ГД "ГРАО".

В описа се посочват:

- партията, коалицията или независимия кандидат;

- броят на страниците (листовете);

- заявеният брой подписи на избиратели;

б) след проверка на данните от списъка служителят на ГД "ГРАО", извършил проверката, съставя протокол в два екземпляра - за ГД "ГРАО" и за съответната комисия (ЦИК или РИК), в който се посочват изрично следните данни:

- заявения брой на избирателите в списъка;

- брой въведени и проверени записи;

- брой установени коректни записи;

- общ брой на некоректни записи, в т.ч.:

* брой на лица под 18 години;

* брой повторени записи в същия списък;

* брой неверни и непълни имена;

* брой несъответствия между ЕГН и имена;

* брой некоректни ЕГН;

* брой лица, участвали в предходни подписки;

* брой лица с постоянен адрес извън избирателния район - само за независими кандидати;

в) протоколът по буква "б" се подписва от извършилия проверката ръководител на Териториално звено "ГРАО" (ТЗ "ГРАО") или от директора на ГД "ГРАО" и заедно със съответния списък се връща на ЦИК или РИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка. Разписката се изготвя в два екземпляра - за ТЗ "ГРАО" или за ГД "ГРАО" и за съответната комисия, и се подписва от секретаря на ЦИК (или РИК) или от изрично упълномощен член на комисията и от служителя по буква "а".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

 

Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

МК/ЗТ

 

Всички решения