Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-22/11.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-22
София, 11.05.2009

ОТНОСНО: изготвяне на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия, коалиция и независим кандидат

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 7, 21 и 22 във връзка с чл. 46, ал. 1 и ал. 4 и чл. 50, ал. 3, т. 6, ал. 4, т. 5 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) Централната избирателна комисия (ЦИК)

 

Р Е Ш И :

1. Списъкът на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция трябва да съдържа трите имена (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и подпис.

(Приложение № 14 или № 16 от изборните книжа)

2. Списъкът на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат трябва да съдържа трите имена (собствено, бащино и фамилно), ЕГН, постоянен адрес и подпис.

(Приложение № 21 от изборните книжа)

3. Списъкът трябва да съдържа не по-малко от:

- за регистрация на партия - 15 000 избиратели,

- за регистрация на коалиция - 20 000 избиратели,

- за регистрацията на независим кандидат - 10 000 избиратели с постоянен адрес на територията на едномандатния избирателен район.

4. Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Членът на инициативния комитет носи отговорност по смисъла на Наказателния кодекс за верността на положените пред него подписи.

5. Всеки избирател може да участвува само в една подписка.

6. В началото на всяка страница на списъците се изписва:

а) за партия (Приложение № 14 от изборните книжа) -

 

СПИСЪК

на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия за участие в изборите за народни представители

(по чл. 50, ал. 3, т. 6 от Закона за избиране на народни представители)

 

Подписаните, подкрепяме регистрацията на партия

 

.........................................................................................................................,

(пълно наименование на партията)

 

за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

 

Лицата, положили подписите си, дават съгласие личните им данни да бъдат обработени от ЦИК и ГД "ГРАО" в МРРБ във връзка с регистрацията на кандидатите за участие в изборите.

 

б) за коалиция (Приложение № 16 от изборните книжа) -

 

СПИСЪК

на избирателите, подкрепящи регистрацията на коалиция за участие в изборите за народни представители

(по чл. 50, ал. 4, т. 5 от Закона за избиране на народни представители)

 

Подписаните, подкрепяме регистрацията на коалиция

 

.........................................................................................................................,

(пълно наименование на коалицията, заедно с пълното и/или съкратеното наименование на съставляващите я партии)

 

за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

 

Лицата, положили подписите си, дават съгласие личните им данни да бъдат обработени от ЦИК и ГД "ГРАО" в МРРБ във връзка с регистрацията на кандидатите за участие в изборите.

 

в) за независим кандидат (Приложение № 21 от изборните книжа) -

 

ПОДПИСКА

на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за народен представител

(по чл. 46, ал. 1 и ал. 4 от Закона за избиране на народни представители)

 

Подписаните, подкрепяме издигането на

 

......................................................................................... ЕГН.............................,

(собствено, бащино и фамилно име)

 

постоянен адрес .................................................................................................,

за независим кандидат за народен представител в едномандатен избирателен район ................................................................. № ......................., в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

 

Лицата, положили подписите си, дават съгласие личните им данни да бъдат обработени от РИК и ГД "ГРАО" в МРРБ във връзка с регистрацията на кандидата за участие в изборите.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

 

Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

МК/ЗТ

 

Всички решения