Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-21/11.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-21
София, 11.05.2009

ОТНОСНО: регистрация на кандидати за народни представители от партии, коалиции и инициативни комитети

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 24, ал. 1, т. 6, 7 и 9, ал. 2 и 3, чл. 43 - 48, чл. 52 и 53 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия (ЦИК)

 

Р Е Ш И:

І. Общи разпоредби

1. Кандидатите за народни представители се регистрират от районните избирателни комисии.

2. В многомандатен избирателен район кандидатите за народни представители се издигат от централните ръководства на политически партии или на коалиции, регистрирани в ЦИК, и се подреждат в кандидатски листи.

3. Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля удвоения брой мандати в многомандатния избирателен район, определени с Решение № НС-10 от 6 май 2009 г. на ЦИК.

4. Кандидат за народен представител по пропорционалната избирателна система може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни избирателни района.

5. Когато кандидат бъде регистриран в повече от два многомандатни избирателни района, действителни са първите две по време регистрации.

6. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен многомандатен избирателен район. Участващите в тях партии не могат да участват със самостоятелни листи или да издигат самостоятелно мажоритарни кандидати.

7. Във всеки едномандатен избирателен район политическа партия, коалиция или инициативен комитет може да издига само един мажоритарен кандидат.

8. Когато мажоритарен кандидат бъде регистриран в повече от един едномандатен избирателен район, действителна е първата по време регистрация.

9. Кандидат за народен представител може да бъде издигнат най много в два многомандатни избирателни района и в един едномандатен избирателен район.

10. Когато кандидат бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация.

Мажоритарен кандидат, издигнат от една политическа партия или коалиция, не може да бъде включен в кандидатска листа на друга партия или коалиция.

Кандидат, издигнат от инициативен комитет не може да бъде включван в кандидатски листи на партии и коалиции.

11. Районните избирателни комисии уведомяват Централната избирателна комисия за извършените регистрации не по-късно от 19,00 ч. на 14 юни 2009 г. (чл. 44, ал. 8 от ЗИНП) и изпращат в ЦИК, заверени с подписи на председателя и секретаря на съответната РИК преписи от регистъра заедно със списък на имената и ЕГН на кандидатите. Преписът от регистъра се представя и на технически носител.

12. Когато не са спазени изискванията на закона, районната избирателна комисия отказва да извърши регистрация на кандидати и кандидатски листи, като писмено мотивира решението и го обявява публично на общодостъпно място в сградата, където се помещава.

13. Решенията на РИК за регистрация на кандидати и отказите им могат да се обжалват в тридневен срок от обявяването им пред ЦИК. Централната избирателна комисия се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява незабавно и е окончателно.

14. Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни извършените в нарушение на закона регистрации. Обявява решението си в тридневен срок и уведомява незабавно районната избирателна комисия и съответните кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети.

15. Кандидатите за народни представители, които заемат държавна служба, прекъсват изпълнението й след регистрацията си и получават по избор неплатен служебен или платен годишен отпуск за периода от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите включително (чл. 52, ал. 1 от ЗИНП).

Тези разпоредби не се отнасят до министрите и министър-председателя. Техните правомощия продължават и след регистрирането им като кандидати за народни представители.

Когато регистрацията е анулирана, отпускът, посочен по-горе, се прекъсва от деня на анулиране. Когато анулирането е отменено, се счита, че отпускът не е прекъсван (чл. 52, ал. 3 от ЗИНП).

16. Регистрирането на кандидатските листи и на мажоритарните кандидати в районните избирателни комисии се извършва не по-късно от 13 юни 2009 г. (21 дни преди изборния ден).

17. В регистрите (Приложения № 29 и № 37 от изборните книжа) задължително се отбелязва дата и час на регистрацията, наименованието на партията, коалицията или на инициативния комитет, собствено, бащино и фамилно име, ЕГН и постоянен адрес на кандидатите, номер на решението за регистрация и номер на кандидатската листа в бюлетината.

В графа "Забележки" се отразяват дадените от РИК указания за отстраняване на констатирани пропуски в документацията.

ІІ. Регистрация на кандидатски листи в многомандатните избирателни райони.

18. Регистрирането на кандидатски листи на партии и коалиции се извършва в отделен регистър по образец (Приложение № 29 от изборните книжа, утвърдени с Указ № 114 от 7 май 2009 г. на Президента на Република България, обн., ДВ, бр. 34 от 2009 г.) след представяне на следните документи:

а) предложение от централното ръководство на партията или коалицията (Приложение № 26 от изборните книжа). В предложението се вписва точното наименование на партията/ коалицията; собствено, бащино и фамилно име, ЕГН и подпис на представилото го лице, упълномощено да представлява партията или коалицията и се полага нейният печат, ако има такъв. Изписват се имената на кандидатите от кандидатската листа за съответния многомандатен избирателен район;

Двама членове на РИК вписват в приетото заявление датата и часа на приемането, своите имена и полагат подписи.

б) заявление, подписано от всеки кандидат за народен представител, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/ коалиция (Приложение № 27 от изборните книжа). В заявлението се посочват: собствено, бащино и фамилно име по документ за самоличност, ЕГН, постоянен адрес (адресна регистрация за гражданите по § 9а от ПРЗ на ЗБДС) на кандидата и в кой многомандатен избирателен район се кандидатира;

в) декларация от кандидата (Приложение № 28 от изборните книжа), че отговаря на условията по чл. 3, ал. 2 от ЗИНП - да е навършил 21 години към изборния ден включително, да е български гражданин и да няма друго гражданство, да не е поставен под запрещение и да не изтърпява наказание лишаване от свобода. Кандидатът удостоверява, че му е известно, че за подаване на декларация с невярно съдържание носи наказателна отговорност съгласно Наказателния кодекс;

19. Заявлението се придружава от заверено с печата на партията/коалицията копие на удостоверението, издадено от ЦИК съгласно чл. 23, ал. 1, т. 7 от ЗИНП за регистрация на партията (Приложение № 18 от изборните книжа) или на коалицията (Приложение № 19 от изборните книжа) за участие в изборите и пълномощно на представляващия.

 

ІІІ. Регистрация на мажоритарни кандидати в едномандатните избирателни райони.

20. Регистрирането на мажоритарните кандидати на партии, коалиции и инициативни комитети се извършва в отделен регистър по образец (Приложение № 37 от изборните книжа).

21. Партиите и коалициите представят следните документи:

а) предложение от централното ръководство на партията или коалицията (Приложение № 31 от изборните книжа). В предложението се вписва точното наименование на партията/ коалицията; собствено, бащино и фамилно име, ЕГН и подпис на представилото го лице, упълномощено да представлява партията или коалицията и се полага нейният печат, ако има такъв. Изписва се собствено, бащино и фамилно име, ЕГН и постоянен адрес на мажоритарния кандидат, както и едномандатния избирателен район, за който се издига;

Двама членове на РИК вписват в приетото заявление датата и часа на приемането, своите имена и полагат подписи.

б) заявление, подписано от кандидата за народен представител, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция (Приложение № 32 от изборните книжа). В заявлението се посочват: собствено, бащино и фамилно име по документ за самоличност, ЕГН, постоянен адрес на кандидата, номера на личната карта (или на паспорта за гражданите по §9а от ПРЗ на ЗБДС) и в кой едномандатен избирателен район се кандидатира;

в) декларация от кандидата (Приложение № 33 от изборните книжа), че отговаря на условията по чл. 3, ал. 2 от ЗИНП - да е навършил 21 години към изборния ден включително, да е български гражданин и да няма друго гражданство, да не е поставен под запрещение и да не изтърпява наказание лишаване от свобода. Кандидатът удостоверява, че му е известно, че за подаване на декларация с невярно съдържание носи наказателна отговорност съгласно Наказателния кодекс.

22. Инициативният комитет представя следните документи:

а) предложение от инициативния комитет (Приложение № 34 от изборните книжа). В предложението се вписват трите имена (собствено, бащино и фамилно име), ЕГН и подписите на членовете на инициативния комитет; собствено, бащино и фамилно име, ЕГН и постоянен адрес на мажоритарния кандидат и в кой едномандатен избирателен район се кандидатира;

Двама членове на РИК вписват в приетото заявление датата и часа на приемането, своите имена и полагат подписи.

б) заявление, подписано от кандидата (Приложение № 35 от изборните книжа), че е съгласен да бъде регистриран като независим кандидат за народен представител от името на инициативния комитет, като се изписват и имената на всички членове (от 3 до 7) на комитета. В заявлението се посочват: собствено, бащино и фамилно име по документ за самоличност, ЕГН, постоянен адрес на кандидата, номера на личната карта (или на паспорта за гражданите по § 9а от ПРЗ на ЗБДС) и в кой едномандатен избирателен район се кандидатира;

в) декларация от кандидата (Приложение № 36 от изборните книжа), че отговаря на условията по чл. 3, ал. 2 от ЗИНП - да е навършил 21 години към изборния ден включително, да е български гражданин и да няма друго гражданство, да не е поставен под запрещение и да не изтърпява наказание лишаване от свобода. Кандидатът удостоверява, че му е известно, че за подаване на декларация с невярно съдържание носи наказателна отговорност съгласно Наказателния кодекс;

г) представяне на подписка на избиратели с постоянен адрес на територията на съответния едномандатен избирателен район за издигане на кандидат за независим народен представител (Приложение № 21от изборните книжа). Подписката съдържа имената, ЕГН и постоянния адрес (адресна регистрация) на не по-малко от 10 000 избиратели и техните подписи;

Районната избирателна комисия незабавно предава подписката на съответното териториално звено на ГД "ГРАО" в МРРБ за извършване на проверка.

д) удостоверение, издадено от РИК за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат (Приложение № 23 от изборните книжа).

23. В случаите, когато инициативният комитет се регистрира заедно с кандидата за независим народен представител, се представят и документите съгласно т. 3 от Решение № НС-15 от 10 май 2009 г. на ЦИК и не се изисква представяне на удостоверение по т. 22, буква "д".

24. В срок не по-късно от 16 юни 2009 г. (18 дни преди изборния ден) РИК установява резултатите от подписките и незабавно уведомява Централната избирателна комисия. Когато РИК установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се анулира с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Решението може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК. Централната избирателна комисия се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява незабавно и е окончателно.

25. Регистрацията на независим кандидат може да бъде анулирана и от ЦИК. В този случай ЦИК незабавно изпраща решението си на РИК.

 

 

ІV. Отказ за регистрация, обявяване на недействителност на регистрация, трайна невъзможност на кандидат да участва в изборите.

26. Партиите и коалициите, регистрирали кандидати, могат да предлагат нов кандидат само в случаите по чл. 48, ал. 3 и 4 от ЗИНП.

Новият кандидат трябва да бъде извън кръга на лицата, регистрирани в съответната кандидатска листа на партията или коалицията, която прави предложението.

Предложеният нов кандидат заема мястото в листата на кандидата, чиято регистрация е заличена.

27. Изпадането на кандидат в трайна невъзможност да участва в изборите е факт, който се доказва пред РИК чрез представяне на съответни удостоверителни медицински или други документи. Само заявление на кандидата, че се намира в такова състояние, не е достатъчно за заличаване на регистрацията му на основание чл. 48, ал. 4 от ЗИНП.

28. След отпечатване на бюлетините, ако промените касаят кандидат, който е вписан в тях, се използват отпечатаните бюлетини, като промените в кандидатските листи ще се съобразят от Централната избирателна комисия при обявяване на избраните народни представители.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

 

Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

БТ/ЛТ

 

Всички решения