Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-200/30.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-200
София, 30.06.2009

ОТНОСНО: обжалване на решение № 54 от 26.06.2009 г. на РИК - Русе

Постъпила е жалба от Пламен Нунев - областен ръководител на ПП "ГЕРБ" за област Русе, с вх. № 396 от 29.06.2009 г. срещу решение № 54 от 26 юни 2009 г. на РИК - Русе, с което е оставена без уважение жалбата на ПП "ГЕРБ" - вх. № 82 от 23 юни 2009 г. с която се иска съставяне на акт за установяване на нарушение, извършено на 22 юни 2009 г. в гр. Бяла, област Русе.

Жалбата е подадена в законоустановения срок.

Обжалваното решение е постановено по повод твърдения за извършени нарушения на разпоредбата на чл. 58, ал. 6 от ЗИНП, с която се забранява унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по установения в закона ред. Решението на РИК - Русе, е постановено на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 58, ал. 6 от ЗИНП. Съгласно чл. 24, ал. 3 от ЗИНП на обжалване подлежат само решенията на РИК, постановени на основание чл. 24, ал. 1, т. 2, 6, 7, 8 и 9 от същия закон. Обжалваното Решение № 54 от 26 юни 2009 г. на РИК - Русе, не е постановено на посочените правни основания и поради това жалбата е недопустима. Предвид изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 9 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 396 от 29 юни 2009 г., подадена от Пламен Нунев - областен ръководител на ПП "ГЕРБ" за област Русе, срещу решение № 54 от 26 юни 2009 г. на РИК - Русе.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

КН/КП

 

Всички решения