Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-20/10.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-20
София, 10.05.2009

ОТНОСНО: издаване на удостоверения за гласуването на друго място

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 36 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. Удостоверения за гласуване на друго място се издават на избиратели, които са подали писмени заявления (Приложение № 5 от изборните книжа) пред органите по чл. 26, ал. 1 от ЗИНП по постоянен адрес, че няма да гласуват в секцията по постоянния си адрес.

За избиратели, ползващи се от правото по § 9а от ЗБДС, които не са заявили постоянен адрес, отбелязаната в личния (зелен) паспорт адресна регистрация се счита за постоянен адрес.

2. Удостоверенията за гласуване на друго място се издават в един екземпляр (Приложение № 6 от изборните книжа) от общинските администрации по постоянен адрес и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник. В градовете с районно деление се подписват от кмета на района.

3. Удостоверенията се издават до 20 юни 2009 г. включително и се получават от избирателя лично или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно, за което той полага подпис върху заявлението си.

4. За издадените удостоверения се води публичен регистър (Приложение № 7 от изборните книжа), в който се вписва номерът на издаденото удостоверение, трите имена и ЕГН на лицето, на което е издадено, датата на издаване и подписът на лицето, получило удостоверението, като се отбелязва дали удостоверението се получава лично или чрез пълномощник (последното се отразява в графа "Забележки" от регистъра).

5. Органите по чл. 26, ал. 1 от ЗИНП по постоянен адрес предават информация за издадените удостоверения за гласуване на друго място и копие от регистъра на ГД "ГРАО" при МРРБ до 22 юни 2009 г. за автоматизирано заличаване на избирателите, на които са издадени удостоверения за гласуване на друго място, от избирателните списъци по постоянен адрес.

6. Удостоверенията за гласуване на друго място имат единна номерация за цялата страна, включваща номера на избирателния район, на чиято територия се издава, и номера на съответната избирателна секция, в която трябва да гласува лицето според постоянния си адрес.

7. Получилият удостоверение за гласуване на друго място, писмено декларира, че ще гласува само веднъж (Приложение № 5 от изборните книжа).

8. Удостоверенията се получават лично срещу подпис или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

9. Общинските администрации и кметствата представят на РИК копия от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място не по-късно от 22 юни 2009 г.

10. Избирателите с удостоверения за гласуване на друго място се вписват от СИК по местопребиваването им в деня на изборите в допълнителен избирателен списък (Приложение № 2 от изборните книжа). Допълнителният списък се подписва от председателя и секретаря на секционната избирателна комисия след приключване на изборния ден. Към този списък се прилагат удостоверенията за гласуване на друго място.

11. Избирател, получил удостоверение за гласуване на друго място, може да гласува в секцията по постоянния си адрес. Секционната избирателна комисия го вписва в допълнителния избирателен списък, към който прилага и удостоверението за гласуване на друго място.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

СС/ЗТ

 

Всички решения