Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-19/10.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-19
София, 10.05.2009

ОТНОСНО: условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 16 и чл. 59, ал. 2, 3 и 4 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия (ЦИК)

Р Е Ш И :

 

1. Резултатите от социологическите проучвания, извършвани в изборния ден, могат да се оповестяват след обявяване на края на изборния ден от ЦИК.

2. Интервюта с гласували избиратели се провеждат извън сградите, в които се помещават избирателните секции, когато това не създава затруднения за изборния процес.

3. До 27 юни 2009 г. включително агенциите, които ще извършват проучвания в деня на изборите, следва да представят в ЦИК:

- заявление;

- удостоверение за актуална съдебна регистрация, издадено след датата на насрочване на изборите - Указ № 110 на Президента на Република България (ДВ, бр. 33 от 30 април 2009 г.);

- инструкция (методика) за извършване на социологическите проучвания в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик);

- образец от отличителния знак на анкетьорите (отличителният знак не може да съдържа елементи с агитационен характер);

- кратко описание на опита за провеждане на социологически проучвания.

Централната избирателна комисия с решение дава разрешение за провеждане на социологически проучвания.

4. До 30 юни 2009 г. включително агенциите, получили разрешение да извършват проучвания в деня на изборите, представят в ЦИК:

- списък на анкетьорите по секции за цялата страна;

- списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетирането.

5. Агенциите, провеждащи проучвания в деня на изборите, представят в РИК до 3 юли 2009 г. включително:

- списък на секциите на територията на РИК, пред които ще се осъществява анкетиране, заверен от ЦИК;

- списък на анкетьорите по секции на територията на РИК;

- образец от отличителния знак на анкетьорите.

6. Анкетьорите са длъжни да носят отличителен знак, съдържащ лична снимка, трите имена, служебен номер, името на агенцията, подпис на управителя и печат на агенцията, за която работят.

7. Информацията по т. 4 и 5 е само за служебно ползване на ЦИК и РИК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

СС/ЗТ

 

Всички решения