Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-180/18.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-180
София, 18.06.2009

ОТНОСНО: жалба от Богдан Йоцов – председател, и Борис Иванов – отговорен секретар, представляващи ПП “Български национален съюз “Нова демокрация”, против решение № 51 от 13 юни 2009 г. на РИК – Силистра № 20

Постъпила е жалба вх. № 210а от 15 юни 2009 г. от Богдан Йоцов - председател, и Борис Иванов - отговорен секретар, представляващи ПП "Български национален съюз "Нова демокрация", против решение № 51 от 13 юни 2009 г. на РИК - Силистра.

В обжалваното решение на РИК - Силистра № 20, е отказана регистрацията кандидатската листа на ПП "Български национален съюз "Нова демокрация" за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Предложението на партията по чл. 45, ал. 1, т. 1 от ЗИНП е подписано само от единия от представляващите партията - Борис Иванов - отговорен секретар. Към заявлението е приложено пълномощно, с което е упълномощен Живко Димитров Димитров да регистрира кандидатската листа в РИК - Силистра № 20, подписано също от Борис Иванов. При приемане на предложението в регистъра на кандидатските листи в забележка е отбелязано, че липсва подпис на председателя на партията в предложението, както и в издаденото пълномощно на Живко Димитров да регистрира листата. До изтичане на крайния срок за регистрация на кандидатските листи в РИК - Силистра, не са представени доказателства за подпис под предложението на председателя на партията, както и на подпис върху пълномощното на Живко Димитров.

Съгласно удостоверение за актуално състояние по ф.д. № 2164/1990 г. на СГС от 28.05.2009 г. ПП "Български национален съюз "Нова демокрация" се представлява от председателя Богдан Борисов Йоцов и отговорния секретар Борис Филипов Иванов.

Жалбата е подадена в срок и е допустима. Разгледана по същество е неоснователна. Предложението по чл. 45, ал. 1, т. 1 от ЗИНП е нередовно, тъй като липсва подпис на втория представляващ партията, поради което решение № 51 от 13 юни 2009 г. на РИК - Силистра № 20, с което е отказана регистрация на кандидатската листа на ПП "Български национален съюз "Нова демокрация" е законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 9 във връзка с чл. 48, ал. 1 и 2 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх. № 210а от 15 юни 2009 г. от Богдан Йоцов - председател, и Борис Иванов - отговорен секретар, представляващи ПП "Български национален съюз "Нова демокрация", против решение № 51 от 13 юни 2009 г. на РИК - Силистра, с което е отказано да бъде регистрирана кандидатската листа на партията.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

СПД/ЛТ

Всички решения