Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-18/10.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-18
София, 10.05.2009

ОТНОСНО: реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина, изготвяне на избирателните списъци и образуване на избирателните секции за изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 4, чл. 37, чл. 41, ал. 1 и 8, чл. 85, ал. 3 и чл. 106, ал. 5 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. Гласуването и преброяването на гласовете на българските граждани в чужбина се извършва в избирателни секции.

2. Ръководителите на дипломатическите представителства на Република България в чужбина съставят избирателните списъци.

3. Избирателните списъци на българските граждани, живеещи постоянно или пребиваващи в чужбина, се съставят въз основа на заявено лично желание за участие най- късно до деня на изборите (чл. 37, ал. 1 от ЗИНП).

Избирател, който не е включен в избирателния списък до изборния ден, се вписва в списъка от секционната избирателна комисия (чл. 37, ал. 2 от ЗИНП) в деня на изборите.

4. В страна, в която Република България няма дипломатическо представителство, но има дипломатически отношения и е назначила акредитиран посланик, избирателни секции могат да се разкриват при наличие на съгласие на съответната държава за разкриване на такива секции.

5. В чужбина избирателни секции се образуват от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства до 15 юни 2009 г. (19 дни преди изборния ден):

а) в населени места, където има дипломатическо или консулско представителство (чл. 41, ал. 8, т. 1 от ЗИНП);

б) при получено съгласие от приемащата държава в населени места, извън тези по буква "а", при наличие на не по-малко от 100 избиратели, заявили лично желанието си да гласуват (чл. 41, ал. 8, т. 2 от ЗИНП).

Когато броят на избирателите е повече от 1000 се образува нова избирателна секция.

6. Заявлението ( Приложение № 10 от изборните книжа) трябва да е в писмена форма и да е подписано саморъчно (лично) и да съдържа ясно изразено желание за гласуване и се подава с писмо или в електронна форма (по факс или чрез електронна поща на сканирано саморъчно подписано заявление) до посолството на Република България или консулската служба за съответната държава.

В заявлението се посочват трите имена по паспорт, лична карта или военна карта, адрес на пребиваване в съответната държава и постоянния адрес на избирателя в Република България.

Заявлението (Приложение № 10 от изборните книжа) се подава не по-късно от 14 юни 2009 г., неделя включително (20 дни преди изборния ден).

7. Ръководителите на дипломатическите или консулските представителства изпращат в срок до 15 юни 2009 г. включително информация до МВнР, съдържаща трите имена, ЕГН и постоянния адрес в Република България на избирателите, заявили, че ще гласуват в чужбина и държавата, в която ще гласуват.

В срок до 19 юни 2009 г. (15 дни преди изборния ден) МВнР изпраща обобщените данни от всички държави на ГД "ГРАО" при МРРБ за автоматизирано заличаване от избирателните списъци за гласуване в Република България и включване в "Списъка на заличените лица от избирателните списъци, които нямат право да бъдат дописвани в избирателния списък в изборния ден".

8. Лицата, заявили че ще гласуват в чужбина, не могат да бъдат дописвани в избирателните списъци в Република България в изборния ден.

9. Ръководителите на дипломатическите представителства в чужбина назначават състава на секционните избирателни комисии най-късно един ден преди деня на изборите (4 юли 2009 г.), съгласно изискванията на чл. 20 от ЗИНП.

Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-председател, секретар и до четири членове.

Секционните избирателни комисии имат правомощията по чл. 25 от ЗИНП.

10. В състава на СИК могат да бъдат включвани лица, предложени от централните ръководства на партиите и коалициите, имащи представители в ЦИК, както и служители на съответното дипломатическо или консулско представителство или служители на МВнР.

Разходите по изпращане на включените в СИК лица по предложение на партиите и коалициите са за сметка на предложителите.

До 27 юни 2009 г. централните ръководства на партиите и коалициите от партии, имащи представители в ЦИК, могат да предлагат по едно лице за член и едно лице за резервен член на СИК в чужбина.

Списъците за членове на СИК се представят в ЦИК и трябва да съдържат: трите имена, ЕГН, телефон или e-mail адрес за контакти.

Предложените за членове на СИК трябва да отговарят на изискванията на чл. 3, ал. 1 от ЗИНП.

11. Жалби по дейността на секционните избирателни комисии в чужбина се подават незабавно чрез ръководителя на дипломатическото представителство до Централната избирателна комисия.

12. Ръководителите на дипломатическите представителства трябва незабавно:

а) да поискат по установения ред съгласието на приемащата държава за произвеждането на изборите, както и съгласие за разкриване на избирателни секции и в други населени места освен в дипломатическите представителства;

б) в съответствие със законите на приемащата държава да огласят (чрез обява или с други подходящи средства) реда за гласуване на българските граждани в чужбина.

13. Ръководителите на дипломатическите представителства оказват съдействие на представителите на всички партии и коалиции, регистрирали кандидати за народни представители при провеждането на срещи с избирателите.

14. Всички изборни книжа и материали се предават от ръководителя на българското дипломатическо представителство (или от упълномощен от него представител) на председателя и секретаря на секционната избирателна комисия.

15. Гласуването на българските граждани в чужбина се извършва след представяне на валиден български паспорт (съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за българските документи за самоличност), лична карта или военна карта.

В случай че срокът на валидност на паспорта или личната карта на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство на Република България, че е подал заявление за удължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт или лична карта. Секционната избирателна комисия отразява в графа "Забележки" номера и датата на представеното от избирателя удостоверение.

16. При гласуването, отварянето на избирателните кутии и установяването на резултатите от гласуването в изборните помещения могат да присъстват застъпници, представители на партиите, коалициите, наблюдатели и журналисти.

17. Изборният ден започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време. Когато пред изборното помещение има негласували избиратели в 19,00 ч., председателят и секретарят на СИК установяват техния брой и самоличност. Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 19,00 ч.

18. След приключване на изборния ден (19,00 ч. местно време) председателят на секционната избирателна комисия обявява гласуването за приключило.

19. Неизползваните бюлетини се опаковат и пакетите се запечатват от членовете на СИК, след което се отваря избирателната кутия.

20. След определяне на изборните резултати изборните книжа и бюлетини се опаковат отделно, запечатват се и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия.

21. Секционните избирателни комисии в чужбина изпращат незабавно резултатите от гласуването в Централната избирателна комисия - София, чрез протокол-грама като изчакват в дипломатическото представителство потвърждение от ЦИК за получаване на протокол-грамата.

22. Секционните избирателни комисии изпращат чрез дипломатическото представителство изборните книжа и материали, както и оригиналните протоколи по първата дипломатическа поща до Министерството на външните работи за предаването им в ЦИК.

23. Организационно-техническото обезпечаване на изборите в чужбина се извършва от Министерския съвет чрез Министерството на външните работи.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

РС/ЗТ

 

Всички решения