Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-178/18.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-178
София, 18.06.2009

ОТНОСНО: допълване на Решение № НС-18 от 10 май 2009 г. на ЦИК

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 4 във връзка с чл. 41, ал. 8 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ДОПЪЛВА Решение № НС-18 от 10 май 2009 г. на ЦИК т. 5, като създава нови втори, трети, четвърти и шести абзац със следния текст:

"В населените места по буква "а" от тази точка (чл. 41, ал. 8, т. 1 от ЗИНП) ръководителите на дипломатическите и консулските представителства образуват задължително избирателна секция без оглед на броя на избирателите, заявили, че ще гласуват в тях.

В населените места по буква "б" от тази точка (чл. 41, ал. 8, т. 2 от ЗИНП) ръководителите на дипломатическите и консулските представителства образуват избирателна секция при подадени не по-малко от 100 заявления и в случай на съгласие на приемащата страна.

В населените места, в които няма дипломатическо или консулско представителство, има подадени по-малко от 100 заявления от български граждани, заявили желание да гласуват, има съгласие от приемащата страна и има значима българска диаспора, ръководителите на дипломатическите и консулските представителства образуват секция по своя преценка (чл. 41, ал. 8, т. 3 от ЗИНП)."

Сегашният абзац втори става абзац пети.

"Срокът по т. 5 е инструктивен и след изтичането на този срок ръководителите на дипломатическите и консулските представителства могат да разкриват секции."

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

РС/ЛТ

Всички решения