Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-174/16.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-174
София, 16.06.2009

ОТНОСНО: разрешаване на Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ) да извърши социологически проучвания на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Постъпило е заявление вх. № 208 от 15 юни 2009 г. от ръководителя на НЦИОМ Лидия Йорданова за издаване на разрешение за провеждане на социологически проучвания в деня на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Към заявлението са приложени: заверено копие от Решение на Народното събрание за създаване на Национален център за изучаване на общественото мнение; инструкция за извършване на социологическите проучвания в изборния ден в запечатан непрозрачен плик; образец от отличителния знак на анкетьорите; кратко описание на опита на Национален център за изучаване на общественото мнение за провеждане на социологически проучвания.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 16 и чл. 59, ал. 2, 3 и 4 от Закона за избиране на народни представители и Решение № НС-19 от 10 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Разрешава на Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ) да провежда социологически проучвания в деня на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г .

До 30 юни 2009 г. Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ) да представи в ЦИК списък на анкетьорите по секции за цялата страна и списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетирането.

До 3 юли 2009 г. Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ) да представи в РИК заверен от ЦИК списък с анкетьорите по секции на територията на РИК и образец на отличителния знак на анкетьорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

КН/ЛТ

Всички решения