Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-173/16.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-173
София, 16.06.2009

ОТНОСНО: разрешаване на “МЕДИАНА” ООД да извърши социологически проучвания по метода “Exit Poll” и паралелно преброяване на гласовете на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Постъпило е заявление вх. № 191 от 15 юни 2009 г. от изпълнителния директор на "МЕДИАНА" ООД, Кольо Колев за издаване на разрешение за провеждане на социологически проучвания - паралелно и "Exit Poll", в деня на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние от 10.06.2009 г. по ф.д. № 21407/1994 г. на СГС, 1 състав; нотариално заверено копие от решение от 17.11.1994 г. за регистрация на дружеството по ф.д. № 21407/1994 г.; нотариално заверено копие от решение № 2 от 12.05.1998 г. по ф.д. № 21407/1994 г. за преобразуване на дружеството; нотариално заверено копие от решение № 3 от 24.01.2002 г. по ф.д. № 21407/1994 г.; нотариално заверено копие от решение № 4 от 13.03.2003 г. по ф.д. № 21407/1994 г. за вписване на промени; инструкция (методика) за извършване на социологическите проучвания в изборния ден в запечатан непрозрачен плик; образец от отличителния знак на анкетьорите; представяне на социологическата агенция.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 16 и чл. 59, ал. 2, 3 и 4 от Закона за избиране на народни представители и Решение № НС-19 от 10 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Разрешава на "МЕДИАНА" ООД, да провежда социологически проучвания - паралелно и "Exit Poll", в деня на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г .

До 30 юни 2009 г. "МЕДИАНА" ООД, да представи в ЦИК списък на анкетьорите по секции за цялата страна и списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетирането.

До 3 юли 2009 г. "МЕДИАНА" ООД да представи в РИК заверен от ЦИК списък с анкетьорите по секции на територията на РИК и образец на отличителния знак на анкетьорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

КН/ЛТ

Всички решения