Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-169/16.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-169
София, 16.06.2009

ОТНОСНО: жалба от Тодор Александров Рашев, представляващ ПП “Национално движение за спасение на Отечеството” против Решение № НС-27 от 13 юни 2009 г. на РИК – София № 24

Постъпила е жалба от председателя на ПП "Национално движение за спасение на Отечеството" Тодор Александров Рашев, с вх. № 215 от 15 юни 2009 г. В посочената жалба се твърди, че в Решение № НС-27 от 13 юни 2009 г. на РИК - София № 24 е неоснователно и необосновано и се иска отмяната му от страна на Централната избирателна комисия.

В обжалваното решение на РИК - София № 24 е отказана регистрация на мажоритарния кандидат Христо Бочев Христов, издигнат от ПП "Национално движение за спасение на Отечеството" за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г

В мотивите си за отказа РИК се позовава на следните факти и обстоятелства: за горепосочения мажоритарен кандидат на ПП "Национално движение за спасение на Отечеството" не са налице изискванията на чл. 45, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2 от ЗИНП за регистрация на кандидатите за участие в изборите за народни представители, насрочени за 5 юли 2009 г.

Заявленията на кандидата не е по образец (Приложение № 32 от изборните книжа) - липсва реквизит за "номер на лична карта или паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБДС".

Жалбата е подадена в срок и е допустима. Разгледана по същество е неоснователна. В заявленията на мажоритарния кандидат на ПП "Национално движение за спасение на Отечеството" не е спазено изискването на Приложение № 32 от изборните книжа - липсва реквизит за "номер на лична карта или паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБДС". Няма данни за допълнително подадени номера на лична карта или паспорт на кандидата. Дори и да бяха подадени такива, това би било извън крайния срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г., а именно 13 юни 2009 г. - 19,00 ч.

Предвид изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 9 във връзка с чл. 48, ал. 1 и 2 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх. № 215 от 15 юни 2009 г. от Тодор Александров Рашев , представляващ ПП "Национално движение за спасение на Отечеството" като неоснователна и оставя в сила Решение № НС-27 от 13 юни 2009 г. на РИК - София № 24.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

ОИ/МБ

Всички решения