Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-167/16.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-167
София, 16.06.2009

ОТНОСНО: жалба от Тодор Александров Рашев, представляващ ПП “Национално движение за спасение на Отечеството” против Решение № НС-26А от 13 юни 2009 г. на РИК – София № 24

Постъпила е жалба от председателя на ПП "Национално движение за спасение на Отечеството" Тодор Александров Рашев, с вх. № 214 от 15 юни 2009 г. В посочената жалба се твърди, че в Решение № НС-26А от 13 юни 2009 г. на РИК - София № 24 е неоснователно и необосновано и се иска отмяната му от страна на Централната избирателна комисия.

В обжалваното решение на РИК - София № 24 е отказана регистрация на част от кандидатите, предложени от ПП "Национално движение за спасение на Отечеството" за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г., както следва:

1. Светла Петкова Рашкова

2. Иванка Цветкова Лазарова

3. Станислав Иванов Косаков

4. Георги Григоров Владимиров

5. Георги Илиев Боляров

6. Иво Пламенов Петков

7. Емилия Тихомирова Казанджиева

8. Петър Николов Петков

В мотивите си за отказа РИК се позовава на следните факти и обстоятелства: за гореизброените кандидати на ПП "Национално движение за спасение на Отечеството" не са налице изискванията на чл. 45, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2 от ЗИНП за регистрация на кандидатите за участие в изборите за народни представители, насрочени за 5 юли 2009 г.

Заявленията на кандидатите не са по образец (Приложение № 27 от изборните книжа) - липсва реквизит за "номер на лична карта или паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБДС".

Жалбата е подадена в срок и е допустима. Разгледана по същество е неоснователна. В заявленията на кандидатите на ПП "Национално движение за спасение на Отечеството" не е спазено изискването на Приложение № 27 от изборните книжа - липсва реквизит за "номер на лична карта или паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБДС". Няма данни за допълнително подадени номера на лична карта или паспорт на кандидатите. Дори и да бяха подадени такива, това би било извън крайния срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г., а именно 13 юни 2009 г. - 19,00 ч.

Предвид изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 9 във връзка с чл. 48, ал. 1 и 2 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх. № 214 от 15 юни 2009 г. от Тодор Александров Рашев , представляващ ПП "Национално движение за спасение на Отечеството" като неоснователна и оставя в сила Решение № НС-26А от 13 юни 2009 г. на РИК - София № 24.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

ОИ/МБ

Всички решения