Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-16/10.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-16
София, 10.05.2009

ОТНОСНО: назначаването на състави на секционните избирателни комисии и статута на членовете им

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 14, 18, 19, 20, чл. 21, ал. 1 и 5, чл. 24, ал. 3 и § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. По предложение на кметовете на общини районните избирателни комисии назначават съставите на секционните избирателни комисии до 9 юни 2009 г. включително.

2. Кметовете на общини провеждат консултации с парламентарно представените партии и коалиции по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за избиране на народни представители. "Парламентарно представени" са партиите и коалициите, които са участвали на последните избори за народни представители и имат парламентарна група в Народното събрание. В консултациите участват и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент.

За проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници.

В консултациите участват:

- Коалиция за България;

- Национално движение за стабилност и възход;

- Движение за права и свободи;

- Демократи за силна България;

- Обединени демократични сили;

- Коалиция Атака;

- Ред, законност и справедливост;

- Движение Напред;

- ГЕРБ.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции. Представителите на партиите и коалициите трябва да са упълномощени от централните ръководства чрез представляващите партията или коалицията лица.

3. Членовете на секционните избирателни комисии трябва да бъдат български граждани, навършили 18 години. Членовете на СИК трябва да владеят български език. Не могат да бъдат членове на СИК лицата, поставени под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода.

4. В състава на секционните избирателни комисии не могат да бъдат включвани народни представители и кандидати за народни представители, съдии във Върховния административен съд, военнослужещи във Въоръжените сили, служители на Министерството на вътрешните работи, областни управители и техни заместници, кметове и техни заместници.

5. При консултациите с кметовете на общини представителите на партиите и коалициите предлагат броя на членовете и състава на секционните избирателни комисии, включително и списъка на лицата, които ще заместят предложените от тях лица, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си. При консултациите не се извършва гласуване.

Секционната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.

Общият брой на членовете е:

- за секция до 300 избиратели включително - до 7;

- за секция с повече 300 избиратели - до 9.

6. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в секционната избирателна комисия. Предложените за председател и секретар на СИК трябва да бъдат от различни партии или коалиции.

При определяне състава на СИК в рамките на избирателния район се запазва съотношението между партиите и коалициите, представени в ЦИК - КБ - 36 %, ДПС - 20 %, НДСВ - 16 %, Атака - 8 %, ОДС - 4 %, ДСБ - 4 %, РЗС - 4 %, Напред - 4 %, ГЕРБ - 4 %.

7. Кметовете на общини представят в РИК до 4 юни 2009 г. следните документи:

- писменото си предложение за състав на СИК заедно със списъка на лицата, които ще заместят предложените от тях лица, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си, със следните данни: име, длъжност в комисията, ЕГН, образование, специалност, телефон за връзка и партия или коалиция, която го посочва;

- протоколите от проведените консултации с представители на партиите или коалициите, включително и писмените предложения и възражения от партиите или коалициите;

- копия от пълномощните на представителите на партиите или коалициите;

- копие от съобщението за провеждане на консултациите, съдържащо датата на съобщаване и датата на насрочените консултации;

- писмените предложения на партиите или коалициите за състава на СИК, заедно със списъка на лицата, които ще заместят предложените от тях лица, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си.

8. Когато кмет на община не е направил предложение в срока по предходната точка (4 юни 2009 г.), той изпраща незабавно протоколите за консултациите заедно с постъпилите писмени предложения и възражения от партиите или коалициите в РИК.

9. Решенията на РИК за назначаване на СИК могат да се обжалват пред ЦИК в тридневен срок след обявяването им на общодостъпно място в сградата, в която РИК се помещава.

10. Когато РИК не назначи секционните избирателни комисии в срока по т. 1 (9 юни 2009 г.), тя изпраща незабавно цялата документация в ЦИК. Последната назначава секционните избирателни комисии.

11. При изпълнение на своите функции членовете на секционните избирателни комисии са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

Те не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

12. Възнагражденията на членовете на СИК не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

СПД/ЗТ

 

Всички решения