Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-155/12.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-155
София, 12.06.2009

ОТНОСНО: разрешение за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “МБМД КОНСУЛТИНГ” ЕООД

Постъпило е заявление вх. № 177 от 12 юни 2009 г. от управителя на "МБМД КОНСУЛТИНГ" ЕООД Мирослава Радева Янова, за издаване на разрешение дружеството да извършва социологическо проучване от типа "Exit Poll" в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г. В заявлението е дадено описание на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания в изборния ден.

Заявлението е придружено с копие от решение от 21.09.2000 г. на СГС по ф.д. № 11273/2000 г. за регистрация на дружеството, копие от удостоверение за актуално състояние от 23 април 2009 г. от СГС, копие от удостоверение, че дружеството не е в ликвидация, инструкция (методика) за извършване на социологическите проучвания в изборния ден, образец от отличителния знак на анкетьорите, описание на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 16 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) и Решение № НС-19 от 10 май 2009 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Разрешава на "МБМД КОНСУЛТИНГ" ЕООД да провежда социологически проучвания в изборния ден 5 юли 2009 г.

2. До 30 юни 2009 г. "МБМД КОНСУЛТИНГ" ЕООД да представи в ЦИК списък на анкетьорите по секции за цялата страна и списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетирането.

3. До 3 юли 2009 г. "МБМД КОНСУЛТИНГ" ЕООД да представи в РИК заверен от ЦИК списък на анкетьорите по секции на територията на РИК и образец на отличителния знак на анкетьорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

СПД/ЛТ

Всички решения