Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-154/12.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-154
София, 12.06.2009

ОТНОСНО: обжалване на решение № 6 от 9 юни 2009 г. на РИК – Ямбол, за назначаване състави на СИК

Постъпила е преписка вх. № 184 от 12 юни 2009 г. от РИК - Ямбол, във връзка с жалба от Ирина Златева Димитрова - председател на изборния щаб на НДСВ против решение № 6 от 9 юни 2009 г. на РИК - Ямбол, заведено с вх. № 38 от 11 юни 2009 г.

В жалбата си Ирина Златева Димитрова твърди, че не са спазени поименните предложения на партия "НДСВ" в някои от секционните избирателни комисии, а е възприето изцяло предложението на кмета на община Болярово.

В този смисъл Ирина Димитрова обжалва решението на РИК в частта относно определяне членовете на СИК от квотата на НДСВ в секции с № 11, 16 и 19 и предлага попълването на съставите на изброените СИК да се извърши с посочените лица, съгласно представения списък от представляващия ПП "НДСВ".

Жалбата е в срок и е допустима. Разгледана по същество е основателна.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и т. 9 във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от Закона за избиране народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ ЧАСТИЧНО решение № 6 от 9 юни 2009 г. на РИК - Ямбол, с което са назначени състави на СИК по отношение на членовете от квотата на ПП "НДСВ" в тях, а именно в секции № 11, 16 и 19.

УКАЗВА на РИК - Ямбол да назначи членове на СИК от квотата на ПП "НДСВ" съгласно представения списък на лицата от представляващия ПП "НДСВ", както следва: в секция № 11 - Иван Лазаров Иванов, вместо Христо Стоянов Ангелов; в секция № 16 - Марияна Стоянова Димитрова, вместо Дойка Милева Панайотова; в секция № 19 - Мария Димитрова Панайотова, вместо Михаил Николов Киров.

Копие от решението на РИК - Ямбол, за изпълнение на указаното да се изпрати до ЦИК.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

ИГ/ЗТ

 

Всички решения