Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-14/10.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-14
София, 10.05.2009

ОТНОСНО: регистрирането на застъпници и участието на застъпници и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 22, ал. 4, чл. 24, ал. 1, т. 8 и ал. 3, чл. 51, чл. 53, чл. 55, ал. 1, чл. 83, чл. 84, чл. 93, чл. 95, ал. 7, чл. 104, ал. 8 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

Застъпници

1. Всеки кандидат за народен представител може да има застъпници, които го подпомагат и представляват неговите интереси пред държавните органи, обществените организации и избирателните комисии.

2. Кандидатите за народни представители, включени в една кандидатска листа, както и мажоритарните кандидати могат да бъдат представлявани най-много от двама застъпници в една избирателна секция в изборния ден. В изборното помещение може да присъства само един от застъпниците на листата или на мажоритарния кандидат.

3. Районните избирателни комисии по искане на кандидатите за народни представители регистрират техните застъпници, като им издават удостоверения по образец (Приложение номер 40 от изборните книжа).
Решението на РИК за регистрация или отказът за регистрация, могат да се обжалват в 3-дневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия. Последната в 3-дневен срок се произнася с решение, което се обявява незабавно и е окончателно.

4. Застъпниците на кандидатите имат право:

- да агитират в устна и писмена форма на предизборни събрания и чрез средствата за масово осведомяване "за" или "против" избирането на кандидатите за народни представители;

- да присъстват в изборните помещения при откриването на изборния ден;

- да присъстват в изборните помещения по време на гласуването;

- да присъстват при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването;

- да получат извлечение от протокола на секционната избирателна комисия по образец (Приложение № 52 от изборните книжа);

- да получат извлечение от протокола на районната избирателна комисия по образец (Приложение № 54 от изборните книжа);

- да присъстват на заседанията на районните избирателни комисии. Изказаните от тях становища, мнения и възражения се записват в протокола от заседанието.

5. По време на предизборната кампания застъпниците не могат да бъдат задържани и привличани към наказателна отговорност, освен в случаите на заварено тежко престъпление.

От регистрирането им застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

Когато регистрацията на кандидат за народен представител е анулирана, правата на застъпниците се прекратяват от деня на анулирането.

Представители на партии, коалиции и инициативни комитети

6. Представители на партиите, коалициите и инициативните комитети в изборните помещения могат да бъдат само лица, писмено упълномощени от представляващия партията или коалицията (или от упълномощено от него лице), или от инициативните комитети. Пълномощните се представят пред председателя на секционната избирателна комисия.

7. По време на гласуването в изборните помещения може да присъства само един от упълномощените представители на партията, коалицията или комитета.

8. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети имат право:

- да присъстват в изборните помещения при откриването на изборния ден;

- да присъстват в изборните помещения по време на гласуването;

- да присъстват при отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването;

- да получат извлечение от протокола на секционната избирателна комисия по образец (Приложение № 52 от изборните книжа);

- да получат извлечение от протокола на районната избирателна комисия по образец (Приложение № 54 от изборните книжа).

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

ОИ/ЗТ

 

 

Всички решения