Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-137/11.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-137
София, 11.06.2009

ОТНОСНО: регистрация на Сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Национална асоциация” за участие с наблюдатели в изборите за Четиридесет и първо Народно събрание на 5 юли 2009 г.

Постъпило е заявление вх. № 146 от 10 юни 2009 г. от Пройчо Караиванов - зам.-председател на Сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права - Национална асоциация" - юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за Четиридесет и първо Народно събрание на 5 юли 2009 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на сдружението от 9.06.2009 г. по ф.д. № 1004/2006 г. на Плевенския окръжен съд; заверено копие от решение от 8.12.2006 г. по ф.д. № 1004/2006 г. на Плевенски окръжен съд за регистрация на сдружението; копие на устава на сдружението; кратко описание на опита на сдружението в наблюдение на избори, проект за наблюдение, заявление от Димитър Петков Керин - член на УС на сдружението, да бъде освободен като член на УС, решение на УС за освобождаване на Димитър Петков Керин като член на УС.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 83, ал. 1, чл. 84, ал.1, чл. 93, чл. 104, ал. 8 от ЗИНП, § 1, т. 5 от ДР на ЗИНП и Решение № НС-13 от 8 май 2009 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА И РЕГИСТРИРА Сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права - Национална асоциация" за участие с наблюдатели в изборите за Четиридесет и първо Народно събрание на 5 юли 2009 г.

Не по-късно от 26 юни 2009 г. Сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права - Национална асоциация" да представи списък с упълномощените от тях наблюдатели, който да съдържа трите имена и ЕГН.

Списъкът се представя на хартиен и технически носител.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

КН/ЛТ Мустафа Карадайъ

 

Всички решения