Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-136/11.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-136
София, 11.06.2009

ОТНОСНО: регистрация на Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори” (ГИСДИ) за участие с наблюдатели в изборите за Четиридесет и първо Народно събрание на 5 юли 2009 г.

Постъпило е заявление вх. № 134 от 9 юни 2009 г. от Таня Цанева - главен секретар на Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" - юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за Четиридесет и първо Народно събрание на 5 юли 2009 г.

Към заявлението са приложени нотариално заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на сдружението от 2.06.2009 г. по фирмено дело № 3113/1990 г. на Софийски градски съд; заверено копие от удостоверение по ф.д. № 3113/1990 г. на СГС от 10.04.1990 г.; заверено копие от решение № 3 от 19.05.2005 г. на СГС по същото фирмено дело; копие на устава на сдружението; кратко описание на опита на сдружението в наблюдение на избори и проект за наблюдение.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 83, ал. 1, чл. 84, ал.1, чл. 93, чл. 104, ал. 8 от ЗИНП, § 1, т. 5 от ДР на ЗИНП и Решение № НС-13 от 8 май 2009 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА И РЕГИСТРИРА Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" за участие с наблюдатели в изборите за Четиридесет и първо Народно събрание на 5 юли 2009 г.

Не по-късно от 26 юни 2009 г. Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" да представи списък с упълномощените от тях наблюдатели, който да съдържа трите имена и ЕГН.

Списъкът се представя на хартиен и технически носител.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

КН/ЛТ

Всички решения