Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-133/11.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-133
София, 11.06.2009

ОТНОСНО: жалба от К. Костадинов, представител на Движение “Напред” срещу решение на РИК – Варна, относно съставите на СИК в община Дългопол

Постъпила е жалба от Движение "Напред" срещу решение на РИК - Варна, относно състава и разпределението на местата в секционните избирателни комисии в община Дългопол. В жалбата е посочено, че е нарушена разпоредбата на чл. 18 от ЗИНП, а именно: в консултациите по чл. 18, ал. 1 от ЗИНП при кмета на общината не са били поканени надлежно и не са участвали представители на Движение "Напред". Видно от извлечение от протокол от 9 юни 2009 г. на РИК - Варна, доколкото РИК не е взела решение относно назначаването на секционните избирателни комисии в община Дългопол, преписката е изпратена по компетентност на ЦИК.

Междувременно към преписката по жалбата е постъпило ново предложение от кмета на община Дългопол, от което е видно, че на Движение "Напред" са предоставени шест места в секционните избирателни комисии, както следва: председател - 1, зам.-председател - 1, секретар - 1, членове - 6.

С оглед новопостъпилото предложение на кмета на община Дългопол относно съставите и ръководството на СИК и включването в комисиите на представители на Движение "Напред" Централната избирателна комисия намира, че преписката следва да се върне на РИК - Варна, с оглед на правомощието й по чл. 24, ал. 1, т. 2 от ЗИНП.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) Централната избирателна комисия (ЦИК)

 

Р Е Ш И:

 

УКАЗВА на РИК - Варна, да назначи съставите и ръководството на секционните избирателни комисии в община Дългопол съгласно новопостъпилото предложение на кмета на общината.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

АВ/ЛТ

Всички решения