Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-13/08.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-13
София, 08.05.2009

ОТНОСНО: определяне условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за Четиридесет и първо Народно събрание на 5 юли 2009 г.

 

На основание чл. 23, ал.1, т.10, чл. 83, ал. 1, чл. 84, ал. 1, чл. 93, чл. 104, ал. 8 и § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. Наблюдатели по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за избиране на народни представители са:

а) представители на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на чуждестранни партии и движения, както и лица, посочени от партии и коалиции, участващи в изборите, и поканени чрез Министерството на външните работи;

б) упълномощени членове на български неправителствени организации.

2. Министерството на външните работи предоставя в Централната избирателна комисия не по-късно от 4 юли 2009 г. списъци с лицата по точка първа, буква „а".

Списъците трябва да съдържат данни за: имената на лицата; изпращащата държава; дата, месец и година на раждане; наименованието на чуждестранната организация, която представляват.

Централната избирателна комисия регистрира чуждестранните наблюдатели, като им издава удостоверения по образец (Приложение № 25 от изборните книжа).

3. Българските неправителствени организации, които желаят да участват в изборния процес с наблюдатели представят в Централната избирателна комисия следните документи:

а) заявление за участие на организацията с наблюдатели, в което се посочват: наименование на юридическото лице, седалище, адрес и телефон(и) за връзка, лицата, които представляват юридическото лице, кратко представяне на дейността на юридическото лице;

б) заверен от представляващия (те) юридическото лице препис от съдебното решение за първоначална регистрация;

в) удостоверение за актуално правно състояние на юридическото лице, издадено от съда след датата на обявяване на изборите - 30 април 2009 г.;

г) устав на юридическото лице, заверен от представляващия(ите) юридическото лице;

д) проект за наблюдение на изборите и кратко описание на опита на юридическото лице в наблюдението на избори.

Документите се подават не по-късно от 10 юни 2009 г. в канцеларията на ЦИК в сградата на Народно събрание, София, пл. „Княз Александър І" № 1, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа.

4. Не могат да участват в изборите с наблюдатели български неправителствени организации, в ръководствата на които има регистрирани кандидати за народни представители в изборите за Четиридесет и първо Народно събрание.

5. Централната избирателна комисия, след като извърши проверка относно наличието и редовността на документите по т. 3 и за липсата на пречките по т. 4, не по-късно от 15 юни 2009 г. допуска с решение юридическите лица с нестопанска цел до участие в изборите с наблюдатели, като им предоставя и бланка по образец (Приложение № 24 от изборните книжа), подписана от председателя и секретаря на ЦИК.

6. Допуснатите до наблюдение на изборите юридически лица представят в Централната избирателна комисия не по-късно от 26 юни 2009 г. списък с упълномощените от тях наблюдатели. Списъкът трябва да съдържа трите имена и ЕГН на наблюдателите. Списъкът се представя и на технически носител.

Заедно със списъците в Централната избирателна комисия се представят попълнените бланки по образец (Приложение № 24 от изборните книжа) в последователен ред, съответстващ на поредността на имената в списъците.

Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите и заверява с печат удостоверенията им.

7. Наблюдателят има право:

- да присъства в избирателните секции при откриване и закриване на изборния ден;

- да присъства в изборните помещения по време на гласуването;

- да присъства при отварянето на избирателните кутии и при отчитането на резултатите от гласуването;

- да получи извлечение от протокола на секционната избирателна комисия за резултатите от гласуването, съобразно установения образец (Приложение № 52 от изборните книжа);

- да получи извлечение от протокола на районната избирателна комисия съобразно установения образец (Приложение № 54 от изборните книжа).

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

СПД//ЗТ

 

Всички решения