Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-129/10.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-129
София, 10.06.2009

ОТНОСНО: отказ за регистрация на политическа партия “Съюз на демократичните сили” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

Постъпило е заявление от политическа партия "Съюз на демократичните сили", подписано от представляващия партията Пламен Любенов Юруков, заведено под № 7 на 29 май 2009 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите на 5 юли 2009 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 18 февруари 1997 г. по ф.д. № 1661/1997 г. на СГС, ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии, заверено от партията копие на стр. 41 от "Държавен вестник", бр. 18 от 1997 г., в който е обнародвано решението за регистрацията на партията, удостоверение за актуално правно състояние на партията от 25 май 2009 г. от СГС, ФО, 7 състав, по ф.д. № 1661/1997 г., удостоверение изх. № 48-00-052 от 9 април 2009 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за 2006, 2007 и 2008 г., писмо от Сметната палата изх. № 48-00-111 от 30 април 2009 г., пълномощно от Пламен Любенов Юруков на Пламен Георгиев Радонов, образец от подписа на представляващия партията, образец от печата на партията, писмо от Българска народна банка изх. № 37-039 от 28 май 2009 г., с което се уведомява ЦИК, че внесената сума от 50 000 лв. - депозит за участие в изборите за Европейски парламент на СДС по сметка при БНБ, да се счита за внесен депозит на СДС по чл. 49а от ЗИНП съгласно писмо вх. № 62-0003 от 28 май 2009 г. на СДС, списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 16 020 избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия "Съюз на демократичните сили", на 3 юни 2009 г. внесена допълнителна подписка, съдържаща трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 7840 избиратели, подкрепящи регистрацията на политическата партия "съюз на демократичните сили".

Спазени са изискванията на чл. 49а, ал. 1 и 2, т. 1 и чл. 50, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 6 от ЗИНП за регистрация на политическа партия "Съюз на демократичните сили" за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

С Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК в изпълнение решение № 7062 от 30 май 2009 г. по адм.д. № 7343/2009 г. на Върховния административен съд, ІV отделение, и на основание чл. 23, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 49а, чл. 50, ал. 4 и ал. 6 и чл. 50а от ЗИНП Централната избирателна комисия е регистрирала коалиция "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", в състава на която е включена партия "Съюз на демократичните сили". Тъй като партиите могат да участват в изборите самостоятелно или в коалиция с други партии и коалиции, а партия "Съюз на демократичните сили" участва в регистрираната от ЦИК коалиция "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", същата не може да бъде регистрирана за участие самостоятелно в изборите за народни представители, поради което и на основание чл. 49, ал. 1 от ЗИНП Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА политическа партия "Съюз на демократичните сили" за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 24-часов срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

СПД/ЛТ

Всички решения