Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-128/10.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-128
София, 10.06.2009

ОТНОСНО: отказ за вписване на промени в състава на коалиция “СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

Постъпило е заявление на 4 юни 2009 г., подписано от Пламен Любенов Юруков за оттегляне регистрацията на политическа партия "Съюз на демократичните сили" от участие в коалиция "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", заведено в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите на 5 юли 2009 г.

Към заявлението е приложено удостоверение за актуално правно състояние на партията от 12 май 2009 г. от СГС, ФО, 7 състав, по ф.д. № 1661/1997 г., от което се установява, че партията се представлява от заявителя. Със свое Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. ЦИК в изпълнение на Решение № 7076 от 30 май 2009 г. по адм. дело № 7343 от 2009 г. на Върховния административен съд, ІV отделение, и на основание чл. 23, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 49а, чл. 50, ал. 4 и ал. 6 и чл. 50а от ЗИНП ЦИК е регистрирала коалиция "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", образувана от политическа партия "Съюз на демократичните сили", ПП "Демократи за силна България", ПП "Обединени земеделци", ПП "Българска социалдемократическа партия" и ПП "Радикалдемократическа партия в България". Решението за създаване на коалицията, което съдът е приел за легитимно, е подписано за СДС от Мартин Димитров и Любов Панайотова.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия приема, че Пламен Любенов Юруков не може да оттегли участието на политическа партия СДС от "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", доколкото не е подписвал споразумението за създаването й от името на партията. Освен това не е представил решение на партия СДС за излизане от коалицията, както и ново решение на коалицията за промени в нейния състав, което да отговаря на условията за образуване на коалиция, съгласно изискванията на т. 10 във връзка с т. 6, букви "а", "б", "в", "г", "д" и "е" от Решение № НС-11 от 7 май 2009 г. и документите по т. 6, букви "ж", "з" и "и" от същото решение.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 49а и чл. 50 от ЗИНП и Решение № НС-11 от 7 май 2009 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА ДА ВПИШЕ ПРОМЕНИ в състава на коалиция "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" за участие в изборите за избиране на народни представители в изборите на 5 юли 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 24-часов срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

СПД/ЛТ

Всички решения