Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-127/10.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-127
София, 10.06.2009

ОТНОСНО: регистриране на коалиция от партии “БЗНС – ЗНС, БЗНС, НЗП “Никола Петков” за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Постъпило е заявление от коалиция от партии "БЗНС - ЗНС, БЗНС, НЗП "Никола Петков", представлявана от Стефан Петров Личев и Николай Нанков Ненчев, заведено под № 21 на 10 юни 2009 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Към заявлението са приложени: решение от 10 юни 2009 г. за образуване на коалицията за участие с общи листи и общо подкрепени мажоритарни кандидати в изборите за 41-во Народно събрание, насрочени на 5 юли 2009 г.; образци от подписите на Стефан Петров Личев и Николай Нанков Ненчев, представляващи коалицията, пълномощно от Стефан Личев и Николай Ненчев, с което упълномощават Емил Димитров Темелков и Цветанка Андреева Андреева да извършат регистрация на коалицията в ЦИК, банков документ от 10 юни 2009 г. за внесен безлихвен депозит в размер на 100 000 лв. по набирателна сметка в БНБ по чл. 49а, ал. 2, т. 2 от ЗИНП и документи за съставляващите я партии, както следва:

- за партия "Земеделски народен съюз" - заверен от съда препис от решение от 16 юли 1997 г. по ф.д. № 7509/1997 г. на СГС, ФО, 7 състав, за първоначална регистрация на "БЗНС - Народен съюз", копие от "Държавен вестник", бр. 60 от 1997 г., заверен от съда препис от решение от 31 юли 2006 г. по ф.д. № 7509/1997 г. за вписване на промени в наименованието, което става Земеделски народен съюз, копие от "Държавен вестник", бр. 27 от 2006 г., удостоверение за актуално правно състояние от 22 май 2009 г. по ф.д. № 7509/1997 г. на СГС, ФО, 7 състав, удостоверение № 48-00-059 от 13 април 2009 г. от Сметната палата, образец от подписа на представляващия партия Земеделски народен съюз Стефан Петров Личев, образец от печата на партията;

- за партия "Български земеделски народен съюз" - заверен от съда препис от определение № 3865 от 11 септември 1946 г. на Софийския областен съд за вписване на партия "Български земеделски народен съюз Н. Петков", решение от 16 април 1990 г. по ф.д. № 2274/1990 г. на СГС, ФО, за вписване на промени в партията, копие от "Държавен вестник", бр. 32 от 1990 г., удостоверение за актуално правно състояние от 19 май 2009 г. по ф.д. № 2274/1990 г. на СГС, ФО, 2 състав, отразяващо промени в наименованието, като същото става "Български земеделски народен съюз", удостоверение № 48-00-134 от 21 май 2009 г. от Сметната палата, образец от подписа на представляващия партията Николай Нанков Ненчев, образец от печата на партията;

- за партия "Народняшка земеделска партия "Никола Петков" - заверен от съда препис на решение от 23 март 2005 г. по ф.д. № 2717/2005 г. на СГС, ФО, 7 състав, копие от "Държавен вестник", бр.34 от 2005 г., удостоверение за актуално правно състояние от 15 май 2009 г. по ф.д. № 2717/2005 г. на СГС, ФО, 7 състав, удостоверение № 48-00-124 от 14 май 2009 г. на Сметната палата, образец от подписа на представляващия партията Емил Димитров Темелков, образец от печата на партията.

Към заявлението е приложен и списък със заявени 23 000 подписа на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията.

Налице са изискванията на чл. 50, ал. 4, чл. 49а и чл. 50а от Закона за избиране на народни представители и на Решение № НС-11 от 7 май 2009 г. на ЦИК за регистрация на коалиция от партии "БЗНС - ЗНС, БЗНС, НЗП "Никола Петков", образувана от партия "Земеделски народен съюз", партия "Български земеделски народен съюз" и партия "Народняшка земеделска партия "Никола Петков" за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 7 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА коалиция от партии "БЗНС - ЗНС, БЗНС, НЗП "Никола Петков", образувана от партия "Земеделски народен съюз", партия "Български земеделски народен съюз" и партия "Народняшка земеделска партия "Никола Петков" за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок от 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

АА/ЛТ

Всички решения