Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-125/10.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-125
София, 10.06.2009

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия “ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

Постъпило е заявление от политическа партия ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, подписано от представляващия партията Красимир Дончев Каракачанов, заведено под № 22 на 10 юни 2009 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите на 5 юли 2009 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 12 май 2000 г. по ф.д. № 8176/1999 г. на СГС, ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии, заверен от съда препис от решение от 10 май 2007 г. по ф.д. № 8176/1999 г. на СГС, ФО, за вписване на промени, заверено от партията копие от "Държавен вестник", бр. 44 от 2000 г., в който е обнародвано решението за регистрацията на партията, удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 13 май 2009 г. от СГС, ФО, 8 състав, по ф.д. № 8176/1999 г., удостоверение изх. № 48-00-057 от 9 април 2009 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за 2006, 2007 и 2008 г., пълномощно на Ангел Чавдаров Джамбазки, образец от подписа на представляващия партията, образец от печата на партията, банков документ от 10 юни 2009 г. на ПИБ АД за внесен безлихвен изборен депозит в размер 50 000 лв., списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 22 777 избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ".

Налице са изискванията на чл. 49а, ал. 1 и 2, т. 1 и чл. 50, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 6 от ЗИНП, и на Решение № НС-11 от 7 май 2009 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 7 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за участие в изборите за избиране на народни представители и я вписва в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите на 5 юли 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 24-часов срок от съобщаването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

АУ/ЛТ

 

Всички решения