Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-122/10.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-122
София, 10.06.2009

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия “БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

Постъпило е заявление от политическа партия "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ", подписано от представляващите заедно партията Богдан Борисов Йоцов - председател, и Борис Филипов Иванов - отговорен секретар, заведено под № 11 на 6 юни 2009 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите на 5 юли 2009 г.

Към заявлението са приложени: заверен препис на решение от 19 април 1990 г. по гр.д. № 2164/1990 г. на СГС, за вписване на партията в регистъра на политическите партии, заверено от партията копие от "Държавен вестник", бр. 33 от 1990 г., удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 28 май 2009 г. от СГС, ФО, 4 състав, по ф.д. № 2164/1990 г., удостоверение изх. № 48-00-038 от 30 март 2009 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за 2006, 2007 и 2008 г., образец от подписите на представляващите партията, образец от печата на партията, банков документ от 9 юни 2009 г. на Алианц Банк България за внесен безлихвен изборен депозит в размер 50 000 лв., списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 23 374 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

Налице са изискванията на чл. 49а, ал. 1 и 2, т. 1 и чл. 50, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 6 от ЗИНП, и на Решение № НС-11 от 7 май 2009 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 7 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за избиране на народни представители и я вписва в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите на 5 юли 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 24-часов срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

СПД/ЛТ

Всички решения