Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-12/08.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-12
София, 08.05.2009

ОТНОСНО: назначаването на състави на районните избирателни комисии и статута на членовете им

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 15а, 19, 20, 21, чл. 106, ал. 3 и § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. По предложение на областните управители Централната избирателна комисия назначава съставите на районните избирателни комисии до 20 май 2009 г. включително.

2. Областните управители провеждат консултации с парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции. Представителите на партиите и коалициите трябва да са упълномощени от централните ръководства чрез представляващите партията или коалицията лица.

3. В консултациите при областния управител участват упълномощени представители на парламентарно представените партии и коалиции по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за избиране на народни представители и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент.

4. В състава на районните избирателни комисии не могат да бъдат включвани народни представители и кандидати за народни представители, съдии във Върховния административен съд, военнослужещи във Въоръжените сили, служители на Министерството на вътрешните работи, областни управители и техните заместници, кметове и техните заместници.

5. При консултациите с областните управители представителите на политическите партии и коалиции предлагат броя на членовете, състава на районните избирателни комисии и техните ръководства, включително и списъка на лицата, които ще заместят предложените от тях лица, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си. При консултациите не се провежда гласуване.

6. Районната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.

Общият брой на членовете на районните избирателни комисии, включително председател, заместник-председател и секретар е 25, като се запазва съотношението между партиите и коалициите от партии, както са представени в ЦИК за избор на народни представители: КБ - 9, ДПС - 5, НДСВ - 4, ОДС - 1, РЗС - 1, "Атака" - 2, ДСБ - 1, "НАПРЕД" - 1, ГЕРБ -1.

7. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в районната избирателна комисия. Предложените за председател и секретар на РИК трябва да бъдат от различни партии и коалиции.

8. Областните управители представят в ЦИК до 15 май 2009 г. следните документи:

- писменото си предложение за състав на РИК заедно със списъка на лицата, които ще заместят предложените от тях лица, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си, със следните данни: име, длъжност в комисията, ЕГН, образование, специалност и партия или коалиция, която го посочва;

- протоколите от проведените консултации с представители на партии и коалиции, включително и писмените предложения и възражения от партиите и коалициите;

- копия от пълномощните на представителите на партиите и коалициите;

- копие от съобщението за провеждане на консултациите, съдържащо датата на съобщаване и датата на насрочените консултации;

- писмените предложения на партиите и коалициите за състава на РИК.

9. Когато областният управител не е направил предложение в срока по предходната точка, той изпраща незабавно протоколите за консултациите заедно с постъпилите писмени предложения и възражения от партиите или коалициите в ЦИК.

10. Членовете на районните избирателни комисии трябва да бъдат български граждани, навършили 18 години и да не са поставени под запрещение, както и да не изтърпяват наказание лишаване от свобода, по възможност мнозинството да са юристи.

11. Лицата, включени в районните избирателни комисии, изпълняват задълженията си до датата на предаването на изборните книжа и материали за архивиране.в областните администрации по местонахождение на РИК.

12. Членовете на районните избирателни комисии имат право да ползват неплатен служебен или платен годишен отпуск по избор за времето, необходимо за работата в комисията.

13. Членовете на районните избирателни комисии се осигуряват от работодателите им по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване от момента на назначаване в съответната комисия до приключване на работата в нея. Възнагражденията на членовете на районните избирателни комисии не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.

14. Членовете на районните избирателни комисии, регистрирани като безработни, получават и обезщетения по глава четвърта "а" от Кодекса за социално осигуряване, от момента на назначаване в комисията до приключване на работата в нея.

15. При изпълнение на своите функции членовете на районните избирателни комисии са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. Те не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

СС/МБ

 

Всички решения