Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-119/10.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-119
София, 10.06.2009

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

Постъпило е заявление от политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ, подписано от представляващите заедно партията Андрей Николаев Ковачев, Деница Петрова Петрова и Петко Костадинов Ковачев, заведено под № 18 на 10 юни 2009 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите на 5 юли 2009 г.

Към заявлението са приложени: заверен препис на решение от 4 ноември 2008 г. по ф.д. № 622/2008 г. на СГС, ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии, заверен от съда препис от решение от 29 декември 2008 г. по ф.д. № 622/2008 г. на СГС, ФО, за поправка на очевидна фактическа грешка, заверено от партията копие от "Държавен вестник", бр. 17 от 2009 г., удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 22 май 2009 г. от СГС, ФО, 6 състав, по ф.д. № 622/2008 г., удостоверение изх. № 48-00-121 от 12 май 2009 г. на Сметната палата за внесен финансов отчет на партията за 2008 г., образец от подписите на представляващите заедно партията, образец от печата на партията, пълномощно от 10 юни 2009 г. на Христо Генев Генев, банков документ от 10 юни 2009 г. на ПроКредит Банк (България) АД за внесен безлихвен изборен депозит в размер 50 000 лв., списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 19 082 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

Налице са изискванията на чл. 49а, ал. 1 и 2, т. 1 и чл. 50, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 6 от ЗИНП, и на Решение № НС-11 от 7 май 2009 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 7 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ за участие в изборите за избиране на народни представители и я вписва в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите на 5 юли 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 24-часов срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

БТ/ЛТ

Всички решения