Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-118/10.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-118
София, 10.06.2009

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия “ЛИДЕР” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

Постъпило е заявление от политическа партия "ЛИДЕР", подписано от представляващия партията Кънчо Янев Филипов, заведено под № 17 на 10 юни 2009 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите на 5 юли 2009 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 24 юли 2007 г. по ф.д. № 10918/2007 г. на СГС, ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии, заверено от партията копие от "Държавен вестник", бр. 69 от 2007 г., в който е обнародвано решението за регистрацията на партията, заверен от съда препис от решение от 3.11.2008 г. по ф.д. № 10918/2007 г. на СГС, ФО, за промени, удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21 май 2009 г. от СГС, ФО, 3 състав, по ф.д. № 10918/2007 г., удостоверение изх. № 48-00-048 от 6 април 2009 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за 2007 и 2008 г., образец от подписа на представляващия партията, образец от печата на партията, банков документ от 10 юни 2009 г. на Общинска банка за внесен безлихвен изборен депозит в размер 50 000 лв., списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 19 220 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

Налице са изискванията на чл. 49а, ал. 1 и 2, т. 1 и чл. 50, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 6 от ЗИНП, и на Решение № НС-11 от 7 май 2009 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия "ЛИДЕР" за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 7 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия "ЛИДЕР" за участие в изборите за избиране на народни представители и я вписва в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите на 5 юли 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 24-часов срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

БТ/ЛТ

Всички решения