Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-116/10.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-116
София, 10.06.2009

ОТНОСНО: регистриране на коалиция от партии “БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ” за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Постъпило е заявление от коалиция от партии "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ", представлявана от Илия Тодоров Божинов, Иван Георгиев Генов, Минчо Генов Минчев и Васил Петров Коларов, заведено под № 13 на 9 юни 2009 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Към заявлението са приложени: решение от 5 юни 2009 г. за образуване на коалицията за участие с общи листи и общо подкрепени мажоритарни кандидати в изборите за 41-во Народно събрание, насрочени на 5 юли 2009 г.; образци от подписите на представляващите коалицията, банков документ от 8 юни 2009 г. за внесен безлихвен депозит в размер на 100 000 лв. по набирателна сметка в БНБ по чл. 49а, ал. 2, т. 2 от ЗИНП и документи за съставляващите я партии, както следва:

- за партия "БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" - заверен от съда препис от решение за първоначална регистрация от 27 май 2009 г. по ф. д. № 252/2009 г. на СГС, ФО, удостоверение за актуално правно състояние от 5 юни 2009 г. по ф.д. № 252/2009 г. на СГС, ФО, 7 състав, копие на стр. 95 от "Държавен вестник", бр. 43 от 2009 г., образци от подписите на представляващите партия "БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА" Илия Тодоров Божинов, Иван Георгиев Генов и Петко Тодоров Тодоров, образец от печата на партията; протокол от заседание на Националния комитет на партията за участие в коалицията;

- за партия "ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ" - заверен от съда препис на решение за първоначална регистрация от 29 декември 2000 г. по ф.д. № 7496/2000 г. на СГС, заверен от съда препис на решение за вписване на промени от 16 март 2004 г. по ф.д. № 7496/2000 г. на СГС, заверен от съда препис на решение за вписване на промени от 26 юни 2008 г. по ф.д. № 7496/2000 г. на СГС, копие на стр. 71 на "Държавен вестник", бр. 19 от 2001 г., копие на стр. 76 на "Държавен вестник", бр. 31 от 2005 г., копие на стр. 124 на "Държавен вестник", бр. 68 от 2008 г., удостоверение за актуално правно състояние от 16 май 2009 г. по ф.д. № 7496/2000 г. на СГС, ФО, 8 състав, удостоверение № 48-00-126 от 19 май 2009 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за 2006, 2007 и 2008 г., образец от подписа на представляващия партия "ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ" Минчо Генов Минчев, образец от печата на партията, препис-извлечение от протокол от заседание на Националния съвет на партията от 4 юни 2009 г. за участие в коалицията;

- за партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" - заверен от съда препис на решение за първоначална регистрация от 13 август 1999 г. по ф.д. № 4526/1999 г. на СГС, ФО, заверен от съда препис на решение за вписване на промени от 12 май 2006 г. по ф.д. № 4526/1999 г. на СГС, копие на стр. 85 на "Държавен вестник", бр. 75 от 1999 г., копие на стр. 181 на "Държавен вестник", бр. 67 от 2006 г., удостоверение за актуално правно състояние от 20 май 2009 г. по ф.д. № 4526/1999 г. на СГС, ФО, 7 състав, удостоверение № 48-00-130 от 29 май 2009 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за 2006, 2007 и 2008 г., образци от подписите на представляващите партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" Васил Петров Коларов и Минчо Петров Минчев, образец от печата на партията, препис-извлечение от решение № 01-06 от 4 юни 2009 г. на редовен пленум на Централния комитет на партията, за участие в коалицията.

Към заявлението е приложен и списък със заявени 26 266 подписа на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията.

Налице са изискванията на чл. 50, ал. 4 и ал. 6 във връзка с чл. 49а и чл. 50а от Закона за избиране на народни представители и на Решение № НС-11 от 7 май 2009 г. на ЦИК за регистрация на коалиция от партии "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ", образувана от партия "БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА", партия "ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ" и партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 7 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА коалиция от партии "БЪЛГАРСКАТА ЛЯВА КОАЛИЦИЯ", образувана от партия "БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА", партия "ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ" и партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" за участие в изборите за народни представители и я вписва в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите на 5 юли 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок от 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

ем/ЛТ

 

Всички решения