Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-11/07.05.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-11
София, 07.05.2009

ОТНОСНО: регистрацията на партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в изборите на 5 юли 2009 г. за 41-во Народно събрание на Република България

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 7 и ал. 4, във връзка с чл. 49а и чл. 50 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. До участие в изборите за народни представители се допускат само партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия (ЦИК).

2. Заявления и документи за регистрация се подават не по-късно от 24 дни преди изборния ден - до 10 юни 2009 г. включително (чл. 50, ал. 2 от ЗИНП).

3. Регистрацията се извършва въз основа на заявление от централното ръководство на политическата партия (Приложение № 13 от изборните книжа) или от централното ръководство на коалицията (Приложение № 15 от изборните книжа), адресирано до ЦИК. Заявлението от партията се подписва от представляващия (представляващите) според съдебната й регистрация. Заявлението от коалицията се подписва от представляващия (представляващите) я според решението за образуването й. Заявлението може да бъде подписано от изрично упълномощено (упълномощени) от представляващия (представляващите) партията или коалицията лице (лица).

4. В заявлението се посочват:

а) за партиите

- пълното наименование на партията;

- пълното и/или съкратено наименование на партията, което ще се отпечатва върху бюлетините;

- адрес и телефон за връзка;

- описание на приложените към заявлението документи;

б) за коалициите:

- пълното или съкратено наименование на коалицията, заедно с пълното и/или съкратено наименование на съставляващите я партии;

- пълното и/или съкратено наименование на коалицията, което ще се отпечатва върху бюлетините;

- адрес и телефон за връзка;

- описание на приложените към заявлението документи.

5. Към заявлението за регистрация партията представя следните документи (чл. 50, ал. 3 от ЗИНП):

а) заверен от Софийски градски съд препис от решението за вписване на партията в регистъра на политическите партии;

б) удостоверение за актуално състояние на политическата партия, издадено след 30 април 2009 г.;

в) заверено от партията копие от броя на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за регистрация на партията или други документи според изискванията на действащото към момента на регистрацията й законодателство;

г) образец от подписите на представляващите партията лица;

д) образец от печата на партията;

е) банков документ за внесен изборен безлихвен депозит съгласно чл. 49а от ЗИНП в размер 50 000 лв. по сметка в Българска народна банка;

ж) списък по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП, съдържащ трите имена, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 15 000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията (Приложение № 14 от изборните книжа);

з) удостоверение от Сметната палата за внесени финансови отчети от датата на регистрация на политическата партия, но за не повече от последните три последователни години;

и) пълномощно на лицето, подаващо документите в ЦИК, подписано от представляващия (представляващите) партията.

6. Когато коалицията включва в състава си само политически партии, към заявлението за регистрация коалицията представя следните документи (чл. 50, ал. 4 от ЗИНП):

а) заверен от Софийски градски съд препис от решението за вписване на партията в регистъра на политическите партии - за всяка една от партиите;

б) удостоверение за актуално състояние на политическата партия, издадено след 30 април 2009 г. - за всяка една от партиите;

в) заверено от партията копие от броя на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за регистрация на партията или други документи според изискванията на действащото към момента на регистрацията й законодателство - за всяка една от партиите;

г) образец от подписа (подписите) на представляващия (представляващите) партията лица;

д) образец от печата на партията;

е) удостоверение от Сметната палата за внесени финансови отчети от датата на регистрация на политическата партия, но за не повече от последните три последователни години - за всяка една от партиите;

ж) решение за образуването на коалицията, подписано от представляващия (представляващите) партиите лица, образуващи коалицията;

з) образец от подписа на представляващия (представляващите) коалицията;

и) образец от печата на коалицията, ако има такъв;

к) банков документ за внесен изборен безлихвен депозит от коалицията съгласно чл. 49а от ЗИНП в размер 100 000 лв. по сметка в Българска народна банка;

л) списък по чл. 50, ал. 4, т. 5 от ЗИНП, съдържащ трите имена, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 20 000 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията (Приложение № 16 от изборните книжа);

м) пълномощно на лицето, подаващо документите в ЦИК, подписано от представляващия (представляващите) коалицията.

7. Когато коалицията включва в състава си друга коалиция, към заявлението се прилагат следните документи (чл. 50, ал. 5 от ЗИНП):

а) документите по т. 6, букви "а", "б", "в", "г", "д" и "е" от това решение за всяка от партиите, включени в състава на коалицията;

б) документите по т. 6, букви "ж", "з" и "и" от това решение за коалициите, подписали коалиционното споразумение;

в) решение за образуването на коалицията, подписано от представляващите съставните партии и коалиции лица;

г) образец на подписите на лицата, които представляват коалицията;

д) образец от печата на коалицията, когато има такъв;

е) банков документ за внесен изборен безлихвен депозит от коалицията съгласно чл. 49а от ЗИНП в размер 100 000 лв. по сметка в Българска народна банка;

ж) списък по чл. 50, ал. 4, т. 5 от ЗИНП, съдържащ трите имена, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 20 000 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията (Приложение № 16 от изборните книжа);

з) пълномощно на лицето, подаващо документите в ЦИК, подписано от представляващия (представляващите) коалицията.

8. За подписване на предизборно споразумение и регистрация на предизборни коалиции не се изисква самостоятелна регистрация на съставляващите коалицията партии и/или коалиции в ЦИК.

9. Не се изисква нотариална заверка на заявленията, образците от подписите на представляващите партиите и коалициите лица, решенията за образуване на коалицията, образците от печатите на партиите (коалициите) и пълномощните на лицата, подаващи документи в ЦИК.

10. Всички промени в състава на коалициите, настъпили след регистрацията им в ЦИК, се извършват след подаване на заявление и представяне на решение за промени, което трябва да отговаря на условията за образуване на коалиция, като в случай че в коалицията се включват нови партии и/или коалиции, последните следва да представят документите съответно по т. 6, букви "а", "б", "в", "г", "д" и "е" от това решение за новите партии и/или документите по т. 6, букви "ж", "з" и "и" от това решение за новите коалиции. Изброените документи следва да бъдат подадени в ЦИК не по-късно от 10 юни 2009 г.

11. Централната избирателна комисия извършва проверка на списъците и документите по т. 3, 4, 5, 6, 7 и 10 от това решение и спазването на изискванията на чл. 50а от ЗИНП и при установяване на нередовности дава указания за отстраняването им. Лицето, подаващо документите, удостоверява с подписа си в регистъра на ЦИК, че е уведомено за дадените указания. Когато нередовностите се установят след приемането на книжата, уведомяването на партията или коалицията за отстраняване на нередовностите се извършва на посочения в заявлението адрес или телефон за връзка. Срокът за отстраняване е тридневен, считано от уведомяването, но не по-късно от 10 юни 2009 г.

12. Централната избирателна комисия взема решение за регистрация на партиите и коалициите след проверка на изискването на чл. 50, ал. 1, т. 6 от ЗИНП и издава удостоверения за регистрация.

13. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на политически партии и коалиции за участие в изборите за 41-во Народно събрание от 18 май 2009 г. (понеделник) от 9,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, вход за зала "София", откъм Ларгото.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация изтича в 19,00 ч. на 10 юни 2009 г.

Приемането на документи се извършва всеки ден от 9,00 до 17,00 ч.

14. Решението за регистрация или за отказ от регистрация на партия или коалиция може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в срок от 24 часа от съобщаването му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

ИГ/ЗТ

 

 

Всички решения