Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-108/05.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-108
София, 05.06.2009

ОТНОСНО: регистриране на коалиция от партии КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Постъпило е заявление от коалиция от партии КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, представлявана от Сергей Дмитриевич Станишев, заведено под № 10 на 4 юни 2009 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Към заявлението са приложени: решение от 26 май 2009 г. за образуване на коалицията за участие с общи листи и общо подкрепени мажоритарни кандидати в изборите за 41-во Народно събрание, насрочени на 5 юли 2009 г.; образец от подписа на представляващия коалицията Сергей Дмитриевич Станишев, банков документ от 1 юни 2009 г. за внесен безлихвен депозит в размер на 100 000 лв. по набирателна сметка в БНБ по чл. 49а, ал. 2, т. 2 от ЗИНП и документи за съставляващите я партии, както следва:

- за партия Българска социалистическа партия - заверен от съда препис на определение № 3312 от 5 септември 1945 г., д. № 5/1945 г. на Софийския областен съд, копие от в. "Работническо дело" от 1 март 1945 г.; решение № 1 от 10 април 1990 г. по гр.д. № 1969/1990 г., СГС, ФО, удостоверение за актуално правно състояние от 21 май 2009 г. по ф.д. № 1969/1990 г. на СГС, ФО, 4 състав, удостоверение № 48-00-067 от 22 април 2009 г. от Сметната палата, образец от подписа на представляващия партия Българска социалистическа партия Сергей Дмитриевич Станишев, образец от печата на Националния съвет на партия БСП, образец от печата на Висшия съвет на партия БСП, решение от 27 февруари 2009 г. на Висшия съвет на партия БСП и решение от 26 май 2009 г. на Националния съвет на партия БСП за участие в коалицията;

- за партия "Движение за социален хуманизъм" - заверен от съда препис на решение от 11 юни 2003 г. по ф.д. № 5006/2003 г. на СГС, копие от "Държавен вестник", бр. 65 от 2003 г., удостоверение за актуално правно състояние от 19 май 2009 г. по ф.д. № 5006/2003 г. на СГС, ФО, 7 състав, удостоверение № 48-00-047 от 3 април 2009 г. от Сметната палата, образец от подписа на представляващия партия "Движение за социален хуманизъм "Александър Владимиров Радославов, образец от печата на партия "ДСХ", препис-извлечение от решение от 28 март 2009 г. на НИС на партия "ДСХ" за участие в коалицията;

- за партия "Български социалдемократи" - заверен от съда препис на решение от 12 декември 2002 г. по ф.д. № 11104/2002 г. на СГС, ФО, 7 състав, копие от "Държавен вестник", бр. 4 от 2003 г., удостоверение за актуално правно състояние от 19 май 2009 г. по ф.д. № 11104/2002 г. на СГС, ФО, 7 състав, удостоверение № 48-00-060 от 16 април 2009 г. на Сметната палата, образец от подписа на представляващия партия "Български социалдемократи" Георги Чавдаров Анастасов, образец от печата на партия "БСД", препис-извлечение от решение от 26 април 2009 г. на Националната конференция на партия "БСД", за участие в коалицията;

- за партия "РОМА" - заверен от съда препис на решение от 20 април 2001 г. по ф.д. № 3595/2001 г. на СГС, ФО, копие от "Държавен вестник", бр. 42 от 2001 г., заверен от съда препис на решение от 7 юни 2003 г. за вписани промени, копие от "Държавен вестник", бр. 67 от 2003 г., удостоверение за актуално правно състояние от 19 май 2009 г. по № 3595/2001 г. на СГС, ФО, 4 състав, удостоверение № 48-00-081 от 28 април 2009 г. на Сметната палата, образец от подписа на представляващия партия "РОМА" Тома Янков Томов, образец от печата на партия "РОМА", препис-извлечение от решение от 7 декември 2008 г. на Петия извънреден конгрес на партия "РОМА" за участие в коалицията;

- за партия "Комунистическа партия на България" - заверен от съда препис на решение от 6 март 1997 г. по ф.д. № 902/1997 г., копие от "Държавен вестник", бр. 22 от 1997 г., заверен от съда препис на решение от 16 ноември 2000 г. по ф.д. № 902/1997 г. за вписани промени, копие от "Държавен вестник", бр. 106 от 2000 г., заверен от съда препис на решение от 17 февруари 2006 г. по ф.д. № 902/1997 г. за вписани промени, удостоверение за актуално правно състояние от 19 май 2009 г. по № 902/1997 г. на СГС, ФО, 4 състав, удостоверение № 48-00-066 от 17 април 2009 г. на Сметната палата, образец от подписа на представляващия партия "Комунистическа партия на България" Александър Димитров Паунов, образец от печата на партия "КПБ", препис-извлечение от решение от 8 март 2009 г. на ЦК на партия "КПБ" за участие в коалицията;

- за партия Земеделски съюз "Александър Стамболийски" - заверен от съда препис на решение от 21 април 1993 г. по ф.д. № 7371/1993 г. на СГС, ФО, копие на "Държавен вестник", бр. 76 от 1993 г., заверен от съда препис на решение от 26 януари 2006 г. по ф.д. № 7371/1993 г. на СГС, ФО, за вписани промени, копие от "Държавен вестник", бр. 23 от 2006 г., удостоверение за актуално правно състояние от 16 май 2009 г. по № 7371/1993 г. на СГС, ФО, 3 състав, удостоверение № 48-00-068 от 22 април 2009 г. на Сметната палата, образец от подписа на представляващия партия Земеделски съюз "Александър Стамболийски" Спас Янев Панчев, образец от печата на партия ЗС "Александър Стамболийски", препис-извлечение от решение от 1 март 2009 г. на Националния съвет на партия ЗС "Александър Стамболийски" за участие в коалицията;

- за партия "Нова Зора" - заверен от съда препис на решение от 22 септември 1993 г. по гр.д. № 15936/1993 г. на СГС, ФО, копие от "Държавен вестник", бр. 88 от 1993 г., заверен от съда препис на решение от 14 юли 2006 г. по ф.д. № 15936/1993 г. на СГС, ФО, за вписани промени, копие от "Държавен вестник", бр. 67 от 2006 г., заверен от съда препис на решение от 27 октомври 2008 г. по ф.д. № 15936/1993 г. на СГС, ФО, 4 състав, за вписани промени, заверен от съда препис на решение от 21 април 2009 г. по ф.д. № 15936/1993 г. на СГС, ФО, 4 състав, за вписани промени, удостоверение за актуално правно състояние от 20 май 2009 г. по № 15936/1993 г. на СГС, ФО, 4 състав, удостоверение № 48-00-063 от 17 април 2009 г. на Сметната палата, образец от подписа на представляващия партия "Нова Зора" Минчо Мънчев Минчев, образец от печата на партия "Нова Зора", препис-извлечение от решение от 7 февруари 2009 г. на Централния политически съвет на партия "Нова Зора" за участие в коалицията.

Към заявлението е приложен и списък със заявени 76 274 подписа на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията.

Налице са изискванията на чл. 50, ал. 4 и 6, чл. 49а и чл. 50а от Закона за избиране на народни представители и на Решение № НС-11 от 7 май 2009 г. на ЦИК за регистрация на коалиция от партии КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, образувана от партия "Българска социалистическа партия", партия "Движение за социален хуманизъм", партия "Български социалдемократи", партия "РОМА", партия "Комунистическа партия на България", партия Земеделски съюз "Александър Стамболийски" и партия "Нова Зора" за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 7 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА коалиция от партии КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, образувана от партия "Българска социалистическа партия", партия "Движение за социален хуманизъм", партия "Български социалдемократи", партия "РОМА", партия "Комунистическа партия на България", партия Земеделски съюз "Александър Стамболийски" и партия "Нова Зора" за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок от 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

Всички решения