Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Методика

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

МЕТОДИКА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Методиката определя изчислителните процедури по които се разпределят мандатите за народни представители по избирателни райони.

(2) Избирателните райони са определени с Указ № 113 от 28 април 2009 г. на президента на Република България.

(3) Методиката определя броя на мандатите за всеки многомандатен избирателен район.

(4) Методиката определя изчислителните процедури, по които се определят 31 мандати по мажоритарната система.

(5) Методиката определя изчислителните процедури, по които се определят 209 мандати по пропорционалната система.

Чл. 2. Окончателното разпределение на мандатите за народни представители се извършва от ЦИК.

Раздел I

Oпределяне на броя на мандатите в многомандатните избирателни райони

Чл. 3. Броят на мандатите в многомандатните избирателни райони (МИР) се определя въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни за преброяване на населението на Република България от 2001 г.

Чл. 4. Броят на мандатите в МИР не може да бъде по-малък от три.

Чл. 5. За определяне броя на мандатите в МИР се използва метода на Хеър-Ниймайер (метода на най-големия остатък).

Чл. 6. Броят на населението на Република България по данни за преброяването от 2001 г. се разделя на 209.

Чл. 7. Броят на населението от всеки МИР се разделя на частното по чл. 6.

Чл. 8. (1) Всеки МИР първоначално получава толкова мандати, колкото е цялата част от частното по чл. 7.

(2) Оставащите мандати до 209 се разпределят на МИР с най-големите остатъци (дробната част от частното по чл. 7).

(3) Първи получава допълнителен мандат МИР с най-голям остатък, втори получава допълнителен мандат МИР със следващия по големина остатък и т.н. до изчерпване на мандатите.

(4) Когато процедурата по ал. 3 не може да продължи поради наличието на равни остатъци, чиито брой е по-голям от броя на останалите неразпределени мандати, тези мандати се разпределят чрез жребий от ЦИК.

(5) Предварителният брой мандати за всеки МИР е сумата от първоначално получените мандати по ал. 1 плюс до един допълнителен мандат по ал. 3 и ал. 4.

(6) Ако има МИР с предварителен брой мандати по-малък от три, всички те получават по три мандата. Тези МИР не участват в по-нататъшното разпределение на мандатите.

(7) Числото 209 се намалява с броя на МИР по ал. 6, умножен по 3.

(8) Броят мандати по ал. 7 се разпределя между МИР, с
изключение на тези по ал. 6.

(9) Окончателният брой мандати за всеки МИР е полученият
резултат от изчислителната процедура съгласно ал. 1 - 8.

Раздел II

Определяне на мандатите по мажоритарната система

в едномандатните избирателни райони

Чл. 9. Тридесет и един народни представители се избират по мажоритарна система в едномандатни избирателни райони (ЕИР), които съвпадат с многомандатните избирателни райони съгласно Указ № 113 от 28 април 2009 г. на президента на Република България.

Чл. 10. За избран се определя кандидат на партия или коалиция, или инициативен комитет, получил най-много действителни гласове в ЕИР.

Чл. 11. (1) Когато двама или повече мажоритарни кандидати са получили най-много и равен брой действителни гласове, за тези кандидати се произвежда втори тур до седем дни от датата на произвеждането на първия тур в неработен ден.

(2) На втория тур за избран се определя кандидатът получил най-много действителни гласове. При равен брой гласове няма избран мажоритарен кандидат и президентът на Републиката насрочва нов избор в ЕИР по предложение на ЦИК.

Раздел III

Oпределяне на мандатите по пропорционалната система

в многомандатните избирателни райони

Чл. 12. На разпределение подлежат 209 пропорционални мандати в 31 многомандатни избирателни райони (МИР).

Чл. 13. ЦИК извършва изчисленията по разпределяне на всички пропорционални мандати (209) по кандидатски листи на партии и коалиции в МИР.

Първа стъпка - разпределение на мандатите за всяка партия и коалиция на национално ниво

Чл. 14. Пресмята се сумата от подадените действителни гласове за всички кандидатски листи на партии и коалиции от всички секции в страната и в чужбина.

Чл. 15. Изчислява се изборен праг (бариера) за партиите и коалициите - четири на сто от сумата по чл. 14. (Решение № НС-63 на ЦИК).

Чл. 16. (1) При разпределението на пропорционалните мандати (209) участват само партиите и коалициите, получили действителни гласове не по-малко от изборния праг по чл. 15.

(2) В по-нататъшното разпределение на мандатите участват само гласовете на партиите и коалициите по ал. 1.

Чл. 17. (1) Пропорционалните мандати (209) се разпределят между партиите и коалициите по чл. 16, ал. 1 според получените от тях действителни гласове в страната и в чужбина по метода на Хеър- Ниймайер.

(2) Ако броят на спечелените мандати на партия или коалиция е по-голям от броя на кандидатите в кандидатските й листи, незаетите мандати се разпределят между останалите партии и коалиции по чл. 16, ал. 1.

Чл. 18. (1) Сумата от действителните гласове на всички партии и коалиции по чл. 16, ал. 1 се дели на 209.

(2) Получените действителни гласове за всяка партия и коалиция по чл. 16, ал. 1 се дели на полученото число по ал. 1.

(3) Всяка партия и коалиция първоначално получава толкова мандати, колкото е цялата част от полученото частно по ал. 2.

(4) Оставащите мандати до 209 се разпределят между партиите и коалициите по чл. 16, ал. 1 по реда на намаляване на дробната част (остатъците) от полученото частно по ал. 2.

(5) Първа получава допълнителен мандат партия или коалиция с най-голям остатък, втора получава допълнителен мандат партия или коалиция със следващия по големина остатък и т.н. до изчерпване на мандатите.

(6) Ако при процедурата по ал. 5 се стигне до няколко равни остатъци, а броят на неразпределените мандати е по-малък от техния брой, разпределянето на оставащите мандати се извършва по жребий между партиите и/или коалициите с равните остатъци. Датата и часът на жребия се определят от ЦИК. За жребия се канят представители на заинтересуваните партии и коалиции.

(7) В случаите по чл. 17, ал. 2, ако при процедурата по ал. 5
са получени мандати за всеки остатък и остават незаети мандати, се
прилага следното:

а) партията или коалицията по чл. 17, ал. 2 получава толкова
мандати, колкото кандидати има в нейните листи;

б) от общия брой пропорционални мандати (209) се изважда броя на
получените мандати по б. "а)";

в) оставащите мандати по б. "б)" се разпределят отново между
партиите и коалициите по чл. 16, ал. 1. Партията или коалицията по б. "а)"
не участва в новото разпределение. При новото разпределение се прилага
съответно процедурата по ал. 1 - ал. 6, като 209 се заменя с числото по
б. "б)". При новото разпределение партиите и коалициите не могат да
получат по-малко мандати от предходното разпределение.

(8) Окончателният брой пропорционални мандати на
национално ниво за всяка партия и коалиция е равен на броя на
получените мандати по ал. 3 плюс до един допълнителен мандат по ал. 5 и
ал. 6.

Втора стъпка - разпределение на спечелените мандати за всяка партия или коалиция в многомандатните избирателни райони

Чл. 19. (1) ЦИК извършва изчисленията по разпределяне на мандатите по чл. 18, ал. 8 поотделно за всяка партия или коалиция в многомандатните избирателни райони (31).

(2) Подадените гласове от чужбина за партиите и коалициите не участват при разпределението на мандатите в МИР.

Чл. 20. Пресмята се сумата от подадените действителни гласове поотделно за всяка партия и коалиция от всички секции в страната.

Чл. 21. Мандатите по чл. 18, ал. 8 поотделно за всяка партия или коалиция се разпределят в МИР според получените за партията или коалицията действителни гласове в района по метода на Хеър-Ниймайер.

Чл. 22. (1) Сумата от действителните гласове на партията или коалицията от всички МИР се дели на броя на получените й мандати по чл. 18, ал. 8.

(2) Получените действителни гласове за партията или коалицията във всеки един МИР се дели на полученото число по ал. 1.

(3) Първоначално партията или коалицията във всеки МИР получава толкова мандати, колкото е цялата част от полученото частно по ал. 2.

(4) Оставащите мандати до броя на мандатите на партията или коалицията, получени по чл. 18, ал. 8, се разпределят по реда на намаляване на дробната част (остатъците) от полученото частно по ал. 2.

(5) Първи се разпределя допълнителен мандат в МИР с най-голям остатък по ал. 2, втори допълнителен мандат се разпределя в МИР със следващия по големина остатък и т.н. до изчерпване на всички мандати на партията или коалицията.

(6) Ако при процедурата по ал. 5 се стигне до няколко равни остатъци, а броят на неразпределените мандати е по-малък от техния брой, разпределянето на оставащите мандати се извършва по жребий за МИР с равните остатъци. Датата и часът на жребия се определят от ЦИК. За жребия се кани представител на заинтересуваната партия или коалиция.

(7) Определя се предварителен брой мандати за партията или коалицията във всеки един МИР, който е равен на броя на първоначално разпределените мандати в МИР по ал. 3 плюс до един допълнителен мандат ал. 5 и ал. 6.

Трета стъпка - преразпределение на броя на предварително получени мандати за партиите и коалициите в многомандатните избирателни райони и окончателно разпределение на мандатите за народни представители в многомандатните избирателни райони

Чл. 23. Сумират се предварително получените мандати по чл. 22, ал. 7 на всички партии и коалиции за всеки един МИР поотделно.

Чл. 24. В по-нататъшното преразпределение не участва МИР, чийто брой мандати по чл. 8, ал. 5 е равен на съответното число по чл. 23 при условие, че в листите на партиите и коалициите има не по-малък брой кандидати от разпределените им предварителни мандати по чл. 22, ал. 7.

Чл. 25. Ако партия или коалиция е получила повече на брой предварителни мандати в съответния МИР отколкото са кандидатите й в листата, тези мандати в повече се изваждат и тя не участва в по-нататъшното преразпределение в този МИР.

Чл. 26. (1) В МИР, чийто брой мандати по чл. 8, ал. 5 е по-малък от полученото число по чл. 23, се изваждат последователно по един мандат от партиите или коалициите до изравняване с броя на мандатите по чл. 8, ал. 5.

(2) От предварителния брой мандати се изважда един мандат от партия или коалиция, чийто мандати са с най-малка избирателна тежест.

(3) Избирателната тежест по ал. 2 се определя като се делят действителните гласове за партията или коалицията в МИР на предварителния й брой мандати в района в хода на изчислителната процедура.

(4) След изравняване на броя на предварително получаваните мандати в хода на изчислителната процедура по ал. 2 с определените мандати по чл. 8, ал. 5, съответния МИР вече не участва в по-нататъшното преразпределение.

Чл. 27. В по-нататъшното преразпределение участват само партиите и коалициите, от които са извадени мандати по чл. 25 и чл. 26.

Чл. 28. (1) В МИР, чийто брой мандати по чл. 8, ал. 5 е по-голям от полученото число по чл. 23, се прибавят последователно по един мандат към предварителните мандати на партиите или коалициите по чл. 27 до изравняване с броя на мандатите по чл. 8, ал. 5.

(2) Към предварителния брой мандати се прибавя един мандат на партия или коалиция по чл. 27 (ако има кандидати в листата й), чийто "евентуален допълнителен" мандат е с най-голяма избирателна тежест.

(3) Избирателната тежест на "евентуален допълнителен" мандат по ал. 2 се определя, като се дели числото на действителните гласове за партията или коалицията в МИР (делимо) на сумата от
предварителния й брой мандати в района плюс едно (делител) в хода на изчислителната процедура.

(4) В хода на изчислителните процедури по ал. 2 в по-нататъшното преразпределение не участват:

- МИР, в който броя на предварително получаваните мандати се изравни с определения брой мандати по чл. 8, ал. 5 и/или

- партията и/или коалицията, чийто брой предварително получавани мандати се изравни с определения брой мандати по чл. 18, ал. 8.

Чл. 29. Окончателното разпределение на пропорционалните мандати на партиите и коалициите по чл. 16, ал. 1 в многомандатните избирателни райони е получения краен резултат от изчислителните процедури по чл. 24, чл. 26 и чл. 28.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази методика се издава на основание чл. 23, ал. 1, т. 11 от Закона за избиране на народни представители.

§ 2. За неуредените в тази методика случаи ЦИК се произнася с решение.

Председател:

Светла Димитрова

Секретар:

Мустафа Карадайъ