Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Хронограма

ХРОНОГРАМА
за произвеждане на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

 

Основни процедури, събития и действия Основание ЗИНП* Време (дни/часове)
спрямо изборния ден
Срок до дата (вкл.)
1. Президентът насрочва избори за народни представители Чл. 5, ал.2 - 60 дни 5 май
2. Президентът назначава ЦИК след консултации с парламентарно представените партии и коалиции Чл. 9, ал.1 - 60 дни 5 май
3. Президентът определя границите на избирателните райони, тяхното наименование и номерация Чл. 39, ал.3 - 56 дни 9 май
4. Президентът утвърждава изборните книжа и ги обнародва в ДВ Чл. 5, ал.3 - 55 дни 10 май
5. ЦИК приема и обнародва в ДВ методика за определяне на резултатите от гласуването Чл. 23, ал.1, т.11 - 55 дни 10 май
6. ЦИК определя броя на мандатите в многомандатните избирателни райони Чл. 23, ал.1, т.12
Чл. 39, ал.4
- 55 дни 10 май
7. Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната номерация Чл. 40, ал.2 - 55 дни 10 май
8. МВР предоставя на ГД "ГРАО" данни за автоматизирано заличаване на лица от избирателните списъци Чл. 28, ал.2 - 55 дни 10 май
9. ГД "ИН" предоставя на ГД "ГРАО" данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода Чл. 28, ал.3 - 55 дни 10 май
10. ЦИК определя условия и ред за възлагане чрез конкурс на компютърна обработка на резултатите Чл. 23, ал.1, т.13 - 54 дни 11 май
11. Кметовете изпращат на ГД "ГРАО" списък с адресите на избирателните секции и уведомяват РИК след назначаването й Чл. 40, ал.4 - 53 дни 12 май
12. ЦИК определя условия и ред за участие на наблюдатели Чл. 23, ал.1, т.10 - 50 дни 15 май
13. Областните управители правят предложение до ЦИК за състава на РИК (изпращат документите от консултациите в ЦИК) Чл. 12 - 50 дни 15 май
14. ЦИК определя условия и ред за гласуване в чужбина Чл. 23, ал.1, т.4 - 50 дни 15 май
15. ЦИК назначава РИК Чл. 12, ал.1 Чл. 23, ал.1, т.5 - 45 дни 20 май
16. Кметовете на общини обявяват избирателните списъци Чл. 29, ал.1 - 40 дни 25 май
17. ЦИК възлага чрез конкурс компютърната обработка на резултатите от изборите Чл. 23, ал.1, т.14 - 40 дни 25 май
18. ЦИК утвърждава технически образци на изборни бюлетини и определя условията и реда за отпечатване на бюлетините Чл. 23, ал.1, т.8 - 33 дни 1 юни
19. Министерският съвет приема тарифа за предизборните редавания по БНТ и БНР Чл. 68 - 31 дни 3 юни
20. Печатните издания оповестяват тарифи за платени публикации Чл. 56а, ал.1 - 31 дни 3 юни
21. Определяне на условия и ред за предоставяне на време от частни радио- и телевизионни оператори Чл. 67, ал.2 - 31 дни 3 юни
22. Кметовете на общини правят предложение до РИК за състава на СИК Чл. 18, ал.2 - 30 дни 4 юни
23. Собствениците на радио- и телевизионните оператори или техни представители обявяват писмено условията и реда за предоставяне навреме за отразяване на предизборната кампания и обявяват тарифите си и ги предоставят на ЦИК и на РИК Чл. 67, ал.3 - 28 дни 6 юни
24. РИК назначава СИК (изпраща документацията в ЦИК и ЦИК назначава СИК) Чл. 18, ал.1 (чл.18, ал.4) - 25 дни 9 юни
25. Партиите и коалициите представят в ЦИК заявления за регистрация Чл. 50, ал.2 - 24 дни 10 юни
26. ЦИК определя чрез жребий номерата на партиите и коалициите Чл. 74, ал.9 - 23 дни 11 юни
27. Жребий в ЦИК за реда на представяне на партиите и коалициите по БНТ и БНР Чл. 62, ал.2 - 22 дни 12 юни
28. ЦИК одобряват условията за провеждане на диспутите по БНТ и БНР Чл. 60, ал.5 - 22 дни 12 юни
29. Жребий в РИК за реда на представяне на партиите и коалициите по местните радио и телевизии Чл. 66, ал.3 - 22 дни 12 юни
30. Регистриране на кандидатските листи и на мажоритарните кандидати за народни представители в РИК Чл. 45, ал.2 - 21 дни 13 юни
31. Предаване в РИК на подписки за регистриране на независими кандидати Чл. 46, ал.6 - 21 дни 13 юни
32. Инициативният комитет представя в Сметната палата банковата си сметка Чл. 46, ал.3 5 дни след регистрацията  
33. Начало на предизборната кампания Чл. 54 - 21 дни 14 юни
34. Начало на предизборни радио и телевизионни предавания Чл. 60, ал.1 - 21 дни 14 юни
35. ЦИК определя условия и ред за извършване на социологически проучвания Чл. 23, ал.1, т.16 - 20 дни 14 юни
36. РИК уведомява ЦИК за извършените регистрации на кандидатите за народни представители Чл. 44, ал.8 - 20 дни 14 юни
37. Избирателите в чужбина подават заявления за гласуване в дипломатическите представителства Чл. 41, ал.8 - 20 дни 14 юни
38. РИК проверява подписките на независимите кандидати и уведомява ЦИК Чл. 47, ал.1 - 18 дни 16 юни
39. Ръководителите на дипломатическите представителства изпращат на МВнР информация, съдържаща трите имена, ЕГН и постоянен адрес в РБългария на лицата, заявили гласуване в чужбина и държавата, в която ще гласуват Чл. 41, ал.8 - 17 дни 17 юни
40. МВнР изпраща на ГД "ГРАО" данни от всички държави за лицата, заявили желанието си да гласуват в чужбина Чл. 41, ал.8 - 15 дни 19 юни
41. МВР предоставя на ГД "ГРАО" данни за автоматизирано заличаване на лица от избирателните списъци Чл. 28, ал.2 - 15 дни 19 юни
42. ГД "ИН" предоставя на ГД "ГРАО" данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода Чл. 28, ал.3 - 15 дни 19 юни
43. Издаване на удостоверения за гласуване на друго място Чл. 36, ал.2 - 14 дни 20 юни
44. Искане за вписване в избирателен списък по настоящ адрес Чл. 36а, ал.1 - 14 дни 20 юни
45. Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия Чл. 78б, ал.2 - 14 дни 20 юни
46. Общинските администрации предават на ГД "ГРАО" информация за издадените удостоверения за гласуване на друго място и копие от регистъра Чл. 36, ал.3 - 12 дни 22 юни
47. Общинските администрации и кметствата представят на РИК копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място Чл. 36, ал.8 - 12 дни 22 юни
48. Общинските администрации предават на ГД "ГРАО" информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес Чл. 36а, ал.2 - 12 дни 22 юни
49. ЦИК издава разрешения за социологически проучвания Чл. 59, ал.4 - 7 дни 27 юни
50. Подаване на заявления до кмета на общината за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък Чл. 32, ал.2 - 7 дни 27 юни
51. Регистриране на нови кандидати при отказ или недействителност Чл. 48, ал.3 - до 10 дни от деня на отказа или недействително стта, но не по-късно от 7 дни преди изборния ден -27 юни
52. Регистриране на нови кандидати при трайна невъзможност или смърт Чл. 48, ал. 4 - 7 дни 27 юни
53. РИК оповестяват мерките, позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижат и гласуват Чл. 78а, ал.4 - 7 дни 27 юни
54. ИЗБОРЕН ДЕН     5 юли
55. Предаване на протоколи от СИК в РИК Чл. 25, ал.1, т.4 до 24 часа след приключване на гласуването
56. Предаване на протоколи от РИК в ЦИК Чл. 106, ал.1 до 48 часа след получаване на последния секционен протокол
57. Партиите, коалициите и инициативните комитети премахват агитационните материали Чл. 58, ал.8 + 3 дни 8 юли
58. ЦИК обявява получените гласове и разпределението на мандатите Чл. 111, т.1 + 4 дни 9 юли
59. Кандидат избран в два многомандатни избирателни района писмено заявява в коя листа желае да остане избран Чл. 110, ал.1 + 5 дни 10 юли
60. Когато двама или повече мажоритарни кандидати са получили равен брой гласове се провежда втори тур Чл. 103, ал.5 + 7 дни 12 юли
61. ЦИК обявява имената на избраните народни представители Чл. 111, т.2 + 7 дни 12 юли
62. ЦИК взема решение за възстановяване на изборния безлихвен депозит Чл. 49а, ал.3 + 7 дни от обявяване на резултатите  
63. ЦИК публикува резултатите в бюлетин и на магнитен носител/ Чл. 23, ал.1, т.24 + 40 дни 14 август

ЗИНП - Закон за избиране на народни представители

 

Председател:
Светла Димитрова

Секретар:
Мустафа Карадайъ