Търсене

Други избори

ЦИКЕП 2009

Изборен портал

Решения

Указания за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Решение № НС-206 / 02.07.2009

ОТНОСНО: поправки на очевидни фактически грешки в Решение № НС-185 от 24 юни 2009 г.

Решение № НС-205 / 02.07.2009

ОТНОСНО:  

Решение № НС-204 / 01.07.2009

ОТНОСНО:  

всички решения

Методически указания

Оперативен план

Контакти

Решение № НС-96/02.06.2009 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ НС-96
София, 02.06.2009

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия “АТАКА” за участие в изборите за избиране на народни представители на 5 юли 2009 г.

Постъпило е заявление от политическа партия "АТАКА", подписано от представляващия партията Волен Николов Сидеров - председател на партията, заведено под № 9 на 1 юни 2009 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите на 5 юли 2009 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 12 юли 2005 г. по ф.д. № 7062/2005 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии, удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 11 май 2009 г. от СГС - ФО, по ф.д. № 7062/2005 г., заверено от партията копие от стр. 137  на "Държавен вестник",  бр. 64 от 2005 г.  в  който  е  обнародвано решението  за  регистрацията  на  партията,  удостоверение, изх. № 48-00-055 от 9 април 2009 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за 2006, 2007 и 2008 г., образец от подписа на представляващия партията, образец от печата на партията, банков документ от 1 юни 2009 г. от БНБ, за внесен  безлихвен изборен депозит в размер 50 000 лв., списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 28 513 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Налице са изискванията на чл. 49а, ал. 1 и 2, т. 1 и чл. 50, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 6 от ЗИНП, и на Решение № НС-11 от 7 май 2009 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия "АТАКА" за участие в изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 7 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА политическа партия "АТАКА" за участие в изборите за избиране на народни представители и я вписва в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите на 5 юли 2009 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 24-часов срок от съобщаването му.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

 

 

ААн/МБ

 

 

 

Всички решения